Aktualności

Aktualności

Postępowanie w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w trybie konkursu ofert

23.11.2022

Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że 23.11.2022 r. zostało ogłoszone postępowanie o zawarcie umowy w trybie konkursu ofert

  • w rodzaju leczenie szpitalne – oddziały szpitalne
  • w zakresie: alergologia specjalistyczna – hospitalizacja
  • na obszar: powiat kielecki

Cena oczekiwana jednostki rozliczeniowej wynosi: 15,90 zł

Harmonogram postępowania konkursowego:

  • Ogłoszenie postępowania – 23.11.2022 r
  • Składanie ofert do – 7.12.2022 r.
  • Otwarcie ofert – 22.12.2022 r.
  • Rozstrzygnięcie postępowania – 30.12.2022 r.

Ogłoszenie o postępowaniu dostępne jest w Publikatorze informacji o postępowaniach.

Ważne! Dodatkowe informacje:

1. Przy przygotowywaniu ofert należy korzystać z najbardziej aktualnej wersji Aplikacji Ofertowej NFZ-KO, obowiązującej w momencie ogłoszenia postępowania:

2. Zobowiązuje się wszystkich oferentów do zapoznania się z załączoną klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych i dołączenia do oferty podpisanego przez osoby reprezentujące oferenta oświadczenia

Klauzula dla oferenta

oraz dołączenia do składanych ofert dodatkowych dokumentów, którymi są „oświadczenia personelu zadeklarowanego w ofercie”. Dokument ten winien być wypełniony dla każdej osoby zadeklarowanej w ofercie i podpisany jej własnoręcznym podpisem.

Oświadczenie personelu

  1. Sposób przygotowania oferty oraz wymagane dokumenty i oświadczenia zostały wskazane w zarządzeniu Nr 18/2017/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie warunków postępowania dotyczących zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zmienione (ze zm.)

Przypominamy o dokładnym zapoznaniu się z przedmiotowym zarządzeniem i prosimy o szczególne zwrócenie uwagi na najczęściej popełniane błędy przy składaniu ofert:

– wszystkie strony oferty powinny być parafowane przez osoby uprawnione i opatrzone numerem kolejnym;

– umowy zawarte z podwykonawcami powinny zawierać zastrzeżenie o prawie Funduszu do przeprowadzenia kontroli na zasadach określonych w ustawie  z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w zakresie wynikającym z umowy zawartej z dyrektorem oddziału Funduszu.

Podmioty wykonujące działalność leczniczą, które nie mają zawartej umowy ze Świętokrzyskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, winny rozpocząć przygotowanie do udziału w Konkursie Ofert od zawarcia umowy upoważniającej do korzystania z Portalu Narodowego Funduszu Zdrowia

  1. Każdy oferent zobowiązany jest do złożenia:

-oświadczenia, czy do wykonywania umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej stanowiącej przedmiot postępowania, będzie wykorzystywana inwestycja, o której mowa w art. 95d ustawy [2] zwanej dalej: Ustawą, której wartość kosztorysowa przekracza 2 mln zł (niezależnie od źródła finansowania tej inwestycji)

– w sytuacji wykorzystywania ww. inwestycji do wykonywania umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej stanowiącej przedmiot postępowania – należy dodatkowo przedłożyć pozytywną opinię o celowości inwestycji (OCI), o której mowa w 95d ust. 1 Ustawy.

Dodatkowe informacje dostępne są pod numerem telefonu: 41 36 46 118.

Źródło: Dział Lecznictwa Zamkniętego