Aktualności

Aktualności

Postępowanie w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w trybie konkursu ofert

10.06.2022

Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że 10.06.2022 r. zostało ogłoszone postępowanie o zawarcie umowy w trybie konkursu ofert,

 • w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze
 • w zakresie: świadczenia w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym/opiekuńczo-leczniczym
 • na obszar grupa gmin: gmina Nowiny oraz gmina Chęciny

Cena oczekiwana jednostki rozliczeniowej wynosi: 31,43 zł

Harmonogram postępowania konkursowego:

 • Ogłoszenie postępowania – 10.06.2022 r.
 • Składanie ofert do – 24.06.2022 r.
 • Otwarcie ofert – 28.06.2022 r.
 • Rozstrzygnięcie postępowania – 12.07.2022 r.

Ogłoszenie o postępowaniu dostępne jest w Publikatorze informacji o postępowaniach.

Ważne! Dodatkowe informacje:  

 1. Przy przygotowywaniu ofert należy korzystać z najbardziej aktualnej wersji Aplikacji Ofertowej NFZ-KO, obowiązującej w momencie ogłoszenia postępowania.
 2. Zobowiązuje się wszystkich oferentów do zapoznania się z załączoną klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych i dołączenia do oferty podpisanego przez osoby reprezentujące oferenta oświadczenia
  Klauzula dla oferentów 
  oraz dołączenia do składanych ofert
  dodatkowych dokumentów, którymi są „oświadczenia personelu zadeklarowanego w ofercie”. Dokument ten winien być wypełniony dla każdej osoby zadeklarowanej w ofercie i podpisany jej własnoręcznym podpisem.
  Oświadczenie personelu
 3. Sposób przygotowania oferty oraz wymagane dokumenty i oświadczenia zostały wskazane w zarządzeniu Nr 18/2017/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie warunków postępowania dotyczących zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zmienione (ze zm.)

Przypominamy o dokładnym zapoznaniu się z przedmiotowym zarządzeniem i prosimy o szczególne zwrócenie uwagi na najczęściej popełniane błędy przy składaniu ofert:

– wszystkie strony oferty powinny być parafowane przez osoby uprawnione i opatrzone numerem kolejnym;

– umowy zawarte z podwykonawcami powinny zawierać zastrzeżenie o prawie Funduszu do przeprowadzenia kontroli na zasadach określonych w ustawie  z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w zakresie wynikającym z umowy zawartej z dyrektorem oddziału Funduszu.

Podmioty wykonujące działalność leczniczą, które nie mają zawartej umowy ze Świętokrzyskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, winny rozpocząć przygotowanie do udziału w Konkursie Ofert od zawarcia umowy upoważniającej do korzystania z Portalu Narodowego Funduszu Zdrowia

Dodatkowe informacje dostępne są pod numerem telefonu: 41 36 46 245

Źródło: Dział Lecznictwa Zamkniętego