Aktualności

Aktualności

Zaproszenie do realizacji świadczeń w zakresie perinatalnej opieki paliatywnej

08.07.2024

W związku z brakiem zabezpieczenia świadczeń w rodzaju opieka paliatywna i hospicyjna (OPH) z zakresu perinatalnej opieki paliatywnej na terenie województwa świętokrzyskiego, zwracamy się z prośbą do podmiotów prowadzących działalność leczniczą o zgłaszanie gotowości do udzielania tego typu świadczeń.

Zgłoszenie należy przekazać drogą e-mailową na adres dlz@nfz-kielce.pl lub w formie pisemnej na adres:

Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ
ul. Jana Pawła II 9
 25-025 Kielce

Prosimy o przekazanie w zgłoszeniu danych podmiotu leczniczego, proponowanego adresu miejsca wykonywania świadczeń perinatalnej opieki paliatywnej oraz daty możliwego rozpoczęcia działalności w tym zakresie, w ramach umowy z Oddziałem NFZ.

Warunki wymagane do zawarcia umowy zostały określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej tj. z dnia 17 grudnia 2021 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 262)

Przekazanie przez podmiot działalności leczniczej zgłoszenia nie stanowi zobowiązania NFZ do zawarcia z podmiotem umowy. Zgodnie z zapisami art. 139 ustawy [1] cyt.

,, 1. Zawieranie przez Fundusz umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, z zastrzeżeniem art. 159 i art. 159a, odbywa się po przeprowadzeniu postępowania w trybie:
1) konkursu ofert albo
2) rokowań.”

Każdorazowe ogłoszenie postępowań konkursowych przez Świętokrzyski OW NFZ jest publikowane na stronach internetowych Oddziału w Publikatorze informacji o postępowaniach w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

[1] Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych tj. z dnia 16 stycznia 2024 r. (Dz.U. z 2024 r. poz. 146)

Źródło: Dział Lecznictwa Zamkniętego