Aktualności

Aktualności

Postępowanie w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w trybie konkursu ofert

24.05.2021

Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że 21.05.2021 r. zostało ogłoszone postępowanie o zawarcie umowy w trybie konkursu ofert

 • w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze (SPO)
 • w zakresie świadczenia w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym dla pacjentów wentylowanych mechanicznie/ opiekuńczo-leczniczym dla pacjentów wentylowanych mechanicznie
 • na obszar województwa świętokrzyskiego

Cena oczekiwana jednostki rozliczeniowej wynosi: 30,08 zł

Harmonogram postępowania konkursowego:

 • Ogłoszenie postępowania – 21.05.2021 r.
 • Składanie ofert do 4.06.2021 r.
 • Otwarcie ofert – 8.06.2021 r. godz. 9.00
 • Rozstrzygnięcie postępowania – 25.06.2021 r.

Ogłoszenie o postępowaniu dostępne jest w Publikatorze informacji o postępowaniach.

Ważne! Dodatkowe informacje:  

 1. Przy przygotowywaniu ofert należy korzystać z najbardziej aktualnej wersji Aplikacji Ofertowej NFZ-KO, obowiązującej w momencie ogłoszenia postępowania:
  http://www.nfz-kielce.pl/dla-swiadczeniodawcy/kontraktowanie/kontraktowanie-2021/aplikacja-do-przygotowania-oferty/
 2. Zobowiązuje się wszystkich oferentów do zapoznania się z załączoną klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych i dołączenia do oferty podpisanego przez osoby reprezentujące oferenta oświadczenia

Klauzula dla oferentów

oraz dołączenia do składanych ofert dodatkowych dokumentów, którymi są „oświadczenia personelu zadeklarowanego w ofercie”. Dokument ten winien być wypełniony dla każdej osoby zadeklarowanej w ofercie i podpisany jej własnoręcznym podpisem.

Oświadczenie personelu

 1. Sposób przygotowania oferty oraz wymagane dokumenty i oświadczenia zostały wskazane w zarządzeniu Nr 18/2017/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie warunków postępowania dotyczących zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zmienione (ze zm.)

Przypominamy o dokładnym zapoznaniu się z przedmiotowym zarządzeniem i prosimy o szczególne zwrócenie uwagi na najczęściej popełniane błędy przy składaniu ofert:

– wszystkie strony oferty powinny być parafowane przez osoby uprawnione i opatrzone numerem kolejnym;

–  umowy zawarte z podwykonawcami powinny zawierać zastrzeżenie o prawie Funduszu do przeprowadzenia kontroli na zasadach określonych w ustawie  z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w zakresie wynikającym z umowy zawartej z dyrektorem oddziału Funduszu.

Podmioty wykonujące działalność leczniczą, które nie mają zawartej umowy ze Świętokrzyskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, winny rozpocząć przygotowanie do udziału w Konkursie Ofert od zawarcia umowy upoważniającej do korzystania z Portalu Narodowego Funduszu Zdrowia

Dodatkowe informacje dostępne są pod numerami telefonów: 41 36 46 247, 41 36 46 245

Źródło: Dział Lecznictwa Zamkniętego