Aktualności

Aktualności

Komunikat dla pacjentów dotyczący zamknięcia poradni urologicznej w Kielcach

06.03.2015

Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że od dnia 1 marca 2015 r. zaprzestała działalności Poradnia Urologiczna w Centrum Medycznym CROSSMED w Kielcach.

W chwili obecnej w Kielcach funkcjonują następujące poradnie urologiczne:

NAZWA ŚWIADCZENIODAWCY

NUMER UMOWY

ADRES

MIEJSCOWOŚĆ

TELEFON

Świętokrzyskie Centrum Onkologii

13-AOS02/1-11-00189-060

ul. Artwińskiego 3

Kielce

41 3674780

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

13-AOS02/1-11-00313-080

ul. Wojska Polskiego 51

Kielce

41 3493529

Prosta Lith Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością

13-AOS02/1-11-00783-095

ul. Jagiellońska 13

Kielce

41 3462299

Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

13-AOS02/1-11-01287-120

ul. Szczepaniaka 23

Kielce

41 3303410

Uro-Prost Lekarze Kieres, Olechowski, Wrona, Woźniak Spółka Partnerska

13-AOS02/1-11-03036-263

ul. Zagnańska 77

Kielce

41 3625224

Przychodnia Urologiczna "Uromedyk" Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością

13-AOS02/1-11-00312-274

ul. Wapiennikowa 2

Kielce

41 3624411

 

Pacjenci, którzy zapisani byli na pierwszą wizytę do poradni urologicznej w przychodni CROSSMED w Kielcach mogą odebrać z tej poradni oryginał skierowania oraz nieodpłatne zaświadczenie o wpisaniu w kolejkę, zawierające datę zgłoszenia się pacjenta do poradni urologicznej CROSSMED.

Osoby oczekujące dotychczas na udzielenie pierwszej porady w Crossmedzie, które zostaną zapisane w kolejkę do innej poradni urologicznej, powinny być przyjęte w kolejności uwzględniającej datę zapisania się na listę oczekujących w Crossmedzie(art. 20 ust. 10b, 10c i 10d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z późn. zmian). Przypominamy, że na listach oczekujących na udzielenie świadczenia nie umieszcza się pacjentów kontynuujących leczenie u danego świadczeniodawcy (art. 20 ust. 1a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych).

 

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z zapisamiUstawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z późn. zmian.podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych ma obowiązek udostępnić dokumentację medyczną pacjentom, ich przedstawicielom ustawowym lub osobie upoważnionej przez pacjenta.

Dokumentacja medyczna może być udostępniona do wglądu (bezpłatnie, w siedzibie podmiotu), poprzez sporządzenie jej wyciągów, kopii lub odpisów (za opłatą) lub poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru (z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu).

 

  źródło – Sekcja ds. Lecznictwa Otwartego