Aktualności

Aktualności

Komunikat dla świadczeniodawców

03.07.2015

Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ ponownie przypomina, wszystkim świadczeniodawcom, iż zgodnie z zapisem art. 21 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze  środków publicznych (Dz. U. z 2015, poz. 581 z późn. zm.), listy oczekujących na udzielenie świadczenia podlegają okresowej, co najmniej raz w miesiącu ocenie przez świadczeniodawcę.

Ponadto w związku z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 czerwca 2008 r. w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych (Dz.U. z 2013, poz.1447 z późn. zm.) – świadczeniodawcy zobowiązani są przekazywać dane dotyczące każdego okresu sprawozdawczego, którym jest miesiąc kalendarzowy tj. stan kolejki wg daty oceny listy oczekujących na ostatni dzień miesiąca, nie później niż w terminie dziesięciu dni od  zakończenia miesiąca.

Uwzględniając powyższe, w dniu 10.07.2015r. upływa termin dostarczenia poprawnych danych w powyższym zakresie wg stanu na dzień 30.06.2015 r. Przekroczenie ww. terminu jest jednoznaczne z naruszeniem przez świadczeniodawcę ogólnych warunków realizacji umów i innych obowiązujących przepisów.

Ponadto przypominamy, iż  zgodnie z zapisem art. 23 ust. 4 ww. ustawy,  Świadczeniodawca przekazuje co najmniej raz w tygodniu oddziałowi wojewódzkiemu Funduszu właściwemu ze względu na miejsce udzielania świadczeń informację o pierwszym wolnym terminie udzielenia świadczenia.

Świadczeniodawcy zobowiązani są przekazywać ww. dane bez uprzedniego wezwania Świętokrzyskiego OW NFZ, dlatego też wobec świadczeniodawców, którzy nie wywiązują się z tego obowiązku, będą wyciągnięte daleko idące konsekwencje finansowe, łącznie z rozwiązaniem umowy.

Jednocześnie przypominamy, że naruszanie zasad wykonywania umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, tj. niewykonywanie lub wykonywanie umowy niezgodnie z jej postanowieniami, z przyczyn leżących po stronie świadczeniodawcy, może stanowić podstawę do wszczęcia postępowania kontrolnego i nałożenia kary, o której mowa w § 30 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 81, poz. 484).

Źródło: Dział Uprawnień Ewidencji i Obsługi Świadczeniobiorców