Aktualności

Aktualności

Komunikat dla pacjentów

09.07.2015

Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że na skutek przeprowadzonej kontroli w NZOZ "Domedic", od dnia 16 lipca została rozwiązana umowa na świadczenia w poradni endokrynologicznej i geriatrycznej mieszczących się przy ul. J.Ch.Pasca 6 w Kielcach.

W chwili obecnej w Kielcach funkcjonują następujące poradnie endokrynologiczne:

  • Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska – Elżbieta Frankiewicz-Sierpińska –Osiedle na Stoku 63A, tel. 889-75-66-72
  • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej – "Metabolik", Osiedle na Stoku 63A, tel. 41 362 66 94
  • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej – "Promed", ul. Karczówkowska 36, tel. 41 366 01 94
  • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Unimed, ul. Warszawska 166/42, tel. 41 331 35 78
  • Powiatowe Centrum Usług Medycznych, ul. Żelazna 35, tel. 41 347 0 356
  • Przychodnia Rodzinna Medica, Osiedle na Stoku 63A, tel. 41 332 71 73
  • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, ul. Wojska Polskiego 51, tel. 41 349 35 00.
  • Świętokrzyskie Centrum Onkologii, ul. Artwińskiego 3, tel. 41 367 42 08
  • Wojewódzki Szpital Zespolony, ul. Artwińskiego 6, tel.  41 3671 347

Szczegółowy wykaz wszystkich poradni endokrynologicznych i endokrynologiczno-ginekologicznych w całym województwie świętokrzyskim znajduje się na stronie www.nfz-kielce.pl w zakładce „Gdzie się leczyć’. Pacjentów geriatrycznych przyjmuje poradnia Top Medicus przy ul. Szpitalnej 4 w Opatowie, tel. 15 868 27 33.

Pacjenci, którzy zapisani byli na pierwszą wizytę do poradni endokrynologicznej lub geriatrycznej w przychodni NZOZ "Domedic" w Kielcach, mogą odebrać z tych poradni oryginał skierowania oraz nieodpłatne zaświadczenie o wpisaniu w kolejkę, zawierające datę zgłoszenia się pacjenta do przychodni NZOZ "Domedic". Ponadto osoby oczekujące dotychczas na udzielenie pierwszej porady w NZOZ "Domedic", które zostaną zapisane w kolejkę do innej poradni endokrynologicznej i geriatrycznej, powinny być przyjęte w kolejności uwzględniającej datę zapisania się na listę oczekujących w NZOZ "Domedic" (art. 20 ust. 10b, 10c i 10d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych). Przypominamy, że na listach oczekujących na udzielenie świadczenia nie umieszcza się pacjentów kontynuujących leczenie u danego świadczeniodawcy.

Jednocześnie informujemy, że podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych ma obowiązek udostępnić dokumentację medyczną pacjentom, ich przedstawicielom ustawowym lub osobie upoważnionej przez pacjenta (Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta). Dokumentacja medyczna może być udostępniona do wglądu (bezpłatnie, w siedzibie podmiotu), poprzez sporządzenie jej wyciągów, kopii lub odpisów (za opłatą) lub poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru (z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu).

Źródło: Rzecznik Prasowy