Aktualności

Aktualności

Komunikat dla świadczeniodawców

08.10.2015

Komunikat w sprawie przekazywania przez świadczeniodawców do Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Kielcach podpisanych aneksów do umów

 

Świętokrzyski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Kielcach informuje, iż warunkiem realizacji postanowień zawartych w aneksach do umów (wypłata należności i rozliczanie kwoty zobowiązania wynikających z aneksu do umowy), systematycznie przekazywanych Świadczeniodawcom, którzy przekazali informację o liczbie pielęgniarek i położnych  wykonujących zawód i realizujących świadczenia opieki zdrowotnej, jest przekazanie przez świadczeniodawcę do Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Kielcach, w ciągu 14 dni od dnia otrzymania, podpisanego aneksu do umowy wraz z kopią:

  1. porozumienia dotyczącego sposobu comiesięcznego podziału środków na wynagrodzenia pielęgniarek i położnych, o którym mowa w § 2 ust. 4 pkt 1 rozporządzenia OWU; albo
  2.  pozytywnej opinii co do sposobu podziału środków, o której mowa w § 2 ust. 4 pkt 2 rozporządzenia OWU; albo
  3.  określonego przez świadczeniodawcę – sposobu podziału środków, o którym mowa w § 2 ust. 5 rozporządzenia OWU.

 

Jednocześnie ŚOW NFZ w Kielcach informuje, iż  w pierwszej kolejności świadczeniodawca powinien zawrzeć porozumienie dotyczące sposobu podziału środków na wynagrodzenia pielęgniarek i położnych z przedstawicielami związków zawodowych pielęgniarek i położnych zrzeszających wyłącznie pielęgniarki i położne, działających u świadczeniodawcy.

W przypadku gdy u danego świadczeniodawcy nie działają związki zawodowe, sposób podziału  środków na wynagrodzenia pielęgniarek i położnych opiniuje upoważniony przez okręgową radę pielęgniarek i położnych przedstawiciel samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych.

W przypadku niezawarcia porozumienia albo braku pozytywnej opinii, o których mowa powyżej, w terminie 7 dni, od dnia przedłożenia przez świadczeniodawcę propozycji sposobu podziału środków na wynagrodzenia pielęgniarek i położnych przedstawicielom, sposób podziału tych środków określa ten świadczeniodawca.

Źródło: Dział Obsługi Umów