Aktualności

Aktualności

Komunikat dla świadczeniodawców

08.10.2015

Informacja dla świadczeniodawców realizujących umowy w rodzaju leczenie stomatologiczne

 

Świętokrzyski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że do weryfikacji za 2015 r. został wprowadzony nowy błąd ŚWIADCZENIE STOMATOLOGICZNE  WYKONANE PRZY WCZEŚNIEJSZYM ROZLICZENIU ŚWIADCZENIA WYKLUCZAJACEGO @1.

Kwestionowane są świadczenia:

  1. Amputacja przyżyciowa miazgi (5.13.00.2312030, 5.13.00.2312040) oraz amputacja zdewitalizowanej miazgi zęba mlecznego (5.13.00.2312100) po wcześniej wykazanej przez świadczeniodawców ekstyrpacji (5.13.00.2312060, 5.13.00.2312050, 5.13.00.2312080, 5.13.00.2312090).
  2. Udzielone pacjentom w ramach obszaru jamy ustnej szczęka – żuchwa po wcześniej sprawozdanej przez świadczeniodawców protezie całkowitej w szczęce lub w żuchwie – 5.13.00.2331040, 5.13.00.2331050 (np. w 2010 r do rozliczenia wykazano protezę całkowitą w szczęce –w 2015 r. pacjent ma leczone lub usuwane zęby w ramach obszaru szczęka).

Obecnie Świętokrzyski OW NFZ wskazanym błędem w 2015 r. zakwestionował 2558 świadczeń udzielonych 864 świadczeniobiorcom (wg unikatowego nr pesel), którym w poprzednich latach wykazano protezy całkowite.

Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ przypomina, że zgodnie z zapisami załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie Ogólnych Warunków Umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z dnia 13 maja 2008 roku nr 81 poz. 484) podstawą rozliczeń i płatności za świadczenia udzielone w okresie sprawozdawczym jest rachunek wraz z raportem statystycznym, zwane dalej dokumentami rozliczeniowymi. Raporty statystyczne świadczeniodawca przekazuje w formie elektronicznej.

Przesłanie raportu statystycznego jest równoznaczne ze złożeniem przez świadczeniodawcę oświadczenia, iż przekazane w nim świadczenia zostały wykonane w sposób prawidłowy, a dane w zawarte w raporcie są zgodne ze stanem faktycznym.

 

W związku z powyższym Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ wzywa świadczeniodawców do korekty nieprawidłowo wykazanych w poprzednich latach usług: 5.13.00.2331040 – ZAOPATRZENIE BEZZĘBNEJ SZCZĘKI PROTEZĄ CAŁKOWITĄ W SZCZĘCE, 5.13.00.2331050 – ZAOPATRZENIE BEZZĘBNEJ SZCZĘKI PROTEZĄ CAŁKOWITĄ W ŻUCHWIE polegającej na wycofaniu tych świadczeń oraz zwrotu nienależnych środków.

W celu dokonania korekty świadczeniodawca zwraca się z pismem do Świętokrzyskiego OW NFZ o odblokowanie właściwej umowy obowiązującej w okresie wykazania nieprawidłowego świadczenia ze wskazaniem nr PESEL pacjenta, daty świadczenia i usługi wraz ze szczegółowym wyjaśnieniem przyczyny powstania zaistniałej nieprawidłowości.

Źródło: Dział Monitorowania, Analiz i Planowania Świadczeń