Aktualności

Aktualności

Komunikat dla świadczeniodawców

22.03.2016

W związku z docierającymi do Oddziału sygnałami o nieprzestrzeganiu zasad współpracy przez podmioty udzielające świadczeń w ramach podstawowej opieki zdrowotnej i kierowaniu pacjentów do poradni specjalistycznych i szpitali bez badań diagnostycznych, potwierdzających wstępną diagnozę, stanowiącą przyczynę skierowania pacjenta do konsultacji/ leczenia, ŚOW NFZ przypomina o obowiązku wynikającym z § 12 ust. 1 Ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, stanowiących załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2015 r., poz. 1400 z późn. zm.).
Powyższy przepis stanowi, iż lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, kierując świadczeniobiorcę do poradni specjalistycznej lub do leczenia szpitalnego, dołącza do skierowania:

1)    kopię wyników badań diagnostycznych i przeprowadzonych konsultacji, będące w jego posiadaniu, umożliwiające lekarzowi ubezpieczenia zdrowotnego lub felczerowi ubezpieczenia zdrowotnego kierującemu postawienie wstępnego rozpoznania stanowiącego przyczynę skierowania;
2)    istotne informacje o dotychczasowym leczeniu specjalistycznym lub szpitalnym oraz zastosowanym leczeniu.
Natomiast w przypadku gdy świadczeniobiorca objęty leczeniem specjalistycznym wymaga wykonania niezbędnych dla prawidłowego leczenia dodatkowych badań diagnostycznych, pozostających w związku z prowadzonym leczeniem, skierowania na te badania wystawia i pokrywa koszty ich wykonania świadczeniodawca udzielający świadczeń ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (§ 12 ust. 6 ).
W przypadku kierowania pacjenta do leczenia szpitalnego, a w szczególności do planowego leczenia operacyjnego, szpital wykonuje konieczne dla leczenia szpitalnego badania diagnostyczne
i konsultacje (§ 12 ust. 7). Powyższe zasady dotyczą również lekarza: psychiatry, onkologa, ginekologa i położnika, wenerologa czy dentysty.
Na uwagę zasługuje fakt, iż nieprzestrzeganie przez podmioty udzielające świadczeń opieki zdrowotnej powyższych zasad, może narazić świadczeniobiorcę na niepotrzebne trudności i nieporozumienia związane z odsyłaniem pacjentów do lekarzy POZ, a tym samym wydłużaniu terminu uzyskania świadczenia. Naruszenie powyższych uregulowań może skutkować nałożeniem na świadczeniodawców sankcji wynikających z przepisów prawa.

Źródło: Sekcja ds. Lecznictwa Zamkniętego