Aktualności

Aktualności

Konkursy ofert w rodzaju AOS

25.01.2023

Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że 24.01.2023 r. zostały ogłoszone postępowania o zawarcie umowy w trybie konkursu ofert w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresach:

Nazwa zakresu świadczeń

Obszar kod

Obszar nazwa

Maksymalna liczba umów

Cena oczekiwana

Sugerowana minimalna liczba godzin pracy

Badania tomografii komputerowej 2661 Kielce

1

1,38

12

Świadczenia w zakresie chirurgii dziecięcej 2611 Starachowicki

1

1,60

12

Świadczenia w zakresie kardiologii 2611 Starachowicki

1

1,61

12

Świadczenia w zakresie kardiologii 2605 Konecki

1

1,61

12

Świadczenia w zakresie kardiologii dziecięcej 2605 Konecki

1

1,63

12

Świadczenia w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu dla dzieci 2611 Starachowicki

1

1,59

12

Świadczenia w zakresie okulistyki 2601014 Busko-zdrój

2

1,56

6

Świadczenia w zakresie urologii 2607011 Ostrowiec Świętokrzyski

1

1,62

12

Ogłoszenie skierowane do oferentów gotowych zawrzeć umowę z Oddziałem Funduszu  na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej na okres od 01.03.2023 r. do 31.12.2023 r. (okres finansowania 01.03.2023 r. – 31.12.2023 r.)

Harmonogram postępowań konkursowych:

  • ogłoszenie postępowań: 24.01.2023 r.
  • termin składania ofert: 7.02.2023 r.
  • otwarcie ofert: 9.02.2023 r. godz. 10.00
  • zakończenie części jawnej: 20.02.2023 r.
  • rozstrzygnięcie postępowania: 27.02.2023 r.

Ogłoszenie o postępowaniu dostępne jest w Publikatorze informacji o postępowaniach

Ważne! Dodatkowe informacje:

1. Przy przygotowywaniu ofert należy korzystać z najbardziej aktualnej wersji Aplikacji Ofertowej NFZ-KO, obowiązującej w momencie ogłoszenia postępowania.

2. Zobowiązuje się wszystkich oferentów do zapoznania się z załączoną klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych i dołączenia do oferty podpisanego przez osoby reprezentujące oferenta oświadczenia

Klauzula dla oferentów

oraz dołączenia do składanych ofert dodatkowych dokumentów, którymi są „oświadczenia personelu zadeklarowanego w ofercie”. Dokument ten winien być wypełniony dla każdej osoby zadeklarowanej w ofercie i podpisany jej własnoręcznym podpisem.

Oświadczenie personelu

3. Sposób przygotowania oferty oraz wymagane dokumenty i oświadczenia zostały wskazane w zarządzeniu Nr 18/2017/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie warunków postępowania dotyczących zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zmienione (ze zm.)

Przypominamy o dokładnym zapoznaniu się z przedmiotowym zarządzeniem i prosimy o szczególne zwrócenie uwagi na najczęściej popełniane błędy przy składaniu ofert:

– wszystkie strony oferty powinny być parafowane przez osoby uprawnione i opatrzone numerem kolejnym;

– umowy zawarte z podwykonawcami powinny zawierać zastrzeżenie o prawie Funduszu do przeprowadzenia kontroli na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w zakresie wynikającym z umowy zawartej z dyrektorem oddziału Funduszu,

– podmioty wykonujące działalność leczniczą, które nie mają zawartej umowy ze Świętokrzyskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, winny rozpocząć przygotowanie do udziału w Konkursie Ofert od zawarcia umowy upoważniającej do korzystania z Portalu Narodowego Funduszu Zdrowia.

4. Każdy oferent jest także zobowiązany do złożenia:

  • oświadczenia, czy do wykonywania umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej stanowiącej przedmiot postępowania, będzie wykorzystywana inwestycja, o której mowa w art. 95d ustawy [2] zwanej dalej: Ustawą, której wartość kosztorysowa przekracza 2 mln zł (niezależnie od źródła finansowania tej inwestycji)
  • w sytuacji wykorzystywania ww. inwestycji do wykonywania umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej stanowiącej przedmiot postępowania – należy dodatkowo przedłożyć pozytywną opinię o celowości inwestycji (OCI), o której mowa w art. 95d ust. 1 Ustawy.

Dodatkowe informacje dostępne są pod numerami telefonów: 41 36 46 233, 41 36 46 197

 

Źródło: Dział Lecznictwa Otwartego