Aktualności

Aktualności

Ogłoszenie postępowania konkursowego w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna

17.09.2021

Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że 17.09.2021 r. zostało ogłoszone postępowanie o zawarcie umowy w trybie konkursu ofert w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna, dla poniższych zakresów i obszarów:

Nazwa zakresu

Obszar kontraktowania

 Cena oczekiwana jednostki rozliczeniowej

 Maksymalna liczba umów

ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE NEFROLOGII OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI
2607011

1,00 zł

1

ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE DERMATOLOGII I WENEROLOGII STASZÓW GMINA MIEJSKO-WIEJSKA
2612073

1,00 zł

1

ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE OKULISTYKI KIELCE
2661

1,00 zł

2

Oddział założył dostępność poradni na poziomie nie niższym niż 12 godz/tyg.

Harmonogram postępowania konkursowego:

 • Ogłoszenie postępowań – 17.09.2021 r.
 • Składanie ofert do – 1.10.2021 r.
 • Otwarcie ofert – 5.10.2021 r. godz 10.00
 • Rozstrzygnięcie postępowania – 29.10.2021 r.

Ogłoszenie o postępowaniu dostępne jest w Publikatorze informacji o postępowaniach

Ważne! Dodatkowe informacje:  

 1. Przy przygotowywaniu ofert należy korzystać z najbardziej aktualnej wersji Aplikacji Ofertowej NFZ-KO, obowiązującej w momencie ogłoszenia postępowania:
  http://www.nfz-kielce.pl/dla-swiadczeniodawcy/kontraktowanie/kontraktowanie-2021/aplikacja-do-przygotowania-oferty/
 2. Zobowiązuje się wszystkich oferentów do zapoznania się z załączoną klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych i dołączenia do oferty podpisanego przez osoby reprezentujące oferenta oświadczenia

Klauzula dla oferentów

oraz dołączenia do składanych ofert dodatkowych dokumentów, którymi są „oświadczenia personelu zadeklarowanego w ofercie”. Dokument ten winien być wypełniony dla każdej osoby zadeklarowanej w ofercie i podpisany jej własnoręcznym podpisem.

Oświadczenie personelu

 1. Sposób przygotowania oferty oraz wymagane dokumenty i oświadczenia zostały wskazane w zarządzeniu
  Nr 18/2017/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie warunków postępowania dotyczących zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zmienione (ze zm.)

Przypominamy o dokładnym zapoznaniu się z przedmiotowym zarządzeniem i prosimy o szczególne zwrócenie uwagi na najczęściej popełniane błędy przy składaniu ofert:

– wszystkie strony oferty powinny być parafowane przez osoby uprawnione i opatrzone numerem kolejnym;

– umowy zawarte z podwykonawcami powinny zawierać zastrzeżenie o prawie Funduszu do przeprowadzenia kontroli na zasadach określonych w ustawie  z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w zakresie wynikającym z umowy zawartej z dyrektorem oddziału Funduszu.

Podmioty wykonujące działalność leczniczą, które nie mają zawartej umowy ze Świętokrzyskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, winny rozpocząć przygotowanie do udziału w Konkursie Ofert od zawarcia umowy upoważniającej do korzystania z Portalu Narodowego Funduszu Zdrowia

Dodatkowe informacje dostępne są pod numerami telefonów: 41 36 46 233, 41 36 46 116, 41 36 46 161

Źródło: Dział Lecznictwa Otwartego