Aktualności

Aktualności

Ogłoszenie postępowania konkursowego w rodzaju leczenie szpitalne

30.08.2023

Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że w dniu 30.08.2023 r.  zostało ogłoszone postępowanie o zawarcie umowy w trybie konkursu ofert

w rodzaju leczenie szpitalne – oddziały szpitalne, w zakresie:

 • ortopedia i traumatologia narządu ruchu – hospitalizacja
  – cena oczekiwana jednostki rozliczeniowej wynosi: 1,64   zł
 • ortopedia i traumatologia narządu ruchu – hospitalizacja – pakiet onkologiczny
  –  cena oczekiwana jednostki rozliczeniowej wynosi: 1,62 zł

na obszar: miasto Kielce.

Ogłoszenie skierowane do oferentów gotowych zawrzeć umowę z Oddziałem Funduszu na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej na okres od 01.10.2023 r. do 30.06.2027 r. (okres finansowania 01.10.2023 r. do 31.12.2023 r.).

Harmonogram postępowania konkursowego:

 • Ogłoszenie postępowania – 30.08.2023 r.
 • Składanie ofert do 14.09.2023 r.
 • Otwarcie ofert – 18.09.2023 r. (godz. 10.00)
 • Rozstrzygnięcie postępowania – 27.09.2023 r.

Ogłoszenie o postępowaniu dostępne jest w Publikatorze informacji o postępowaniach

Ważne! Dodatkowe informacje:

 1. Przy przygotowywaniu ofert należy korzystać z najbardziej aktualnej wersji Aplikacji Ofertowej NFZ-KO, obowiązującej w momencie ogłoszenia postępowania.
 2. Zobowiązuje się wszystkich oferentów do zapoznania się z załączoną klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych i dołączenia do oferty podpisanego przez osoby reprezentujące oferenta oświadczenia
  Klauzula dla oferentóworaz dołączenia do składanych ofert dodatkowych dokumentów, którymi są „oświadczenia personelu zadeklarowanego w ofercie”. Dokument ten winien być wypełniony dla każdej osoby zadeklarowanej w ofercie i podpisany jej własnoręcznym podpisem.
  Oświadczenie personelu
 3. Sposób przygotowania oferty oraz wymagane dokumenty i oświadczenia zostały wskazane w zarządzeniu Nr 18/2017/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie warunków postępowania dotyczących zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zmienione (ze zm.)Przypominamy o dokładnym zapoznaniu się z przedmiotowym zarządzeniem i prosimy o szczególne zwrócenie uwagi na najczęściej popełniane błędy przy składaniu ofert:– wszystkie strony oferty powinny być parafowane przez osoby uprawnione i opatrzone numerem kolejnym;

  – umowy zawarte z podwykonawcami powinny zawierać zastrzeżenie o prawie Funduszu do przeprowadzenia kontroli na zasadach określonych w ustawie  z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w zakresie wynikającym z umowy zawartej z dyrektorem oddziału Funduszu.

  Podmioty wykonujące działalność leczniczą, które nie mają zawartej umowy ze Świętokrzyskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, winny rozpocząć przygotowanie do udziału w Konkursie Ofert od zawarcia umowy upoważniającej do korzystania z Portalu Narodowego Funduszu Zdrowia.

Dodatkowe informacje dostępne są pod numerem telefonu: 41 36 46 249.

Źródło: Sekcja ds. Służb Mundurowych i Ratownictwa Medycznego