Aktualności

Aktualności

Postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w trybie konkursu ofert

19.10.2022

Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że 14.10.2022r. zostały ogłoszone postępowania o zawarcie umowy w trybie konkursu ofert w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresach:

 

NAZWA ZAKRESU SWIADCZEŃ OBSZAR KOD OBSZAR NAZWA MAKSYMALNA LICZBA UMÓW CENA OCZEKIWANA
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ DLA DZIECI 26 ŚWIĘTOKRZYSKIE 1 1,54
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE CHIRURGII SZCZĘKOWO-TWARZOWEJ 2661 KIELCE 1 1,58
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE CHORÓB WEWNĘTRZNYCH 26 ŚWIĘTOKRZYSKIE 6 1,54
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE KARDIOLOGII DZIECIĘCEJ 2605033 KOŃSKIE 1 1,63
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE LECZENIA AIDS 26 ŚWIĘTOKRZYSKIE 1 1,54
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE PEDIATRII 26 ŚWIĘTOKRZYSKIE 3 1,54
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE POŁOŻNICTWA I GINEKOLOGII 2605042 RADOSZYCE 1 1,57
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE POŁOŻNICTWA I GINEKOLOGII 2612082 SZYDŁÓW 1 1,57
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE OKULISTYKI 2601014 BUSKO-ZDRÓJ 1 1,56
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE OTOLARYNGOLOGII DZIECIĘCEJ 2610011 SKARŻYSKO-KAMIENNA 1 1,54
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ENDOKRYNOLOGII 2661 KIELCE 1 1,62
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE NEUROLOGII 2601014 BUSKO-ZDRÓJ 1 1,60
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC 2601014 BUSKO-ZDRÓJ 1 1,61
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE UROLOGII 2604123 MORAWICA 1 1,62
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII NARZĄDU RUCHU 2661 KIELCE 1 1,62

 

Ogłoszenie skierowane do oferentów gotowych zawrzeć umowę z Oddziałem Funduszu  na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej na okres od 01.12.2022 r. do 31.12.2022 r. (okres finansowania 01.12.2022 r. – 31.12.2022 r.)

Harmonogram postępowań konkursowych:

  • ogłoszenie postępowań:                                14.10.2022 r.
  • termin składania ofert:                                  28.10.2022 r.
  • otwarcie ofert:                                               02.11.2022 r.  godzina otwarcia: 10.00
  • zakończenie części jawnej:                            15.11.2022 r.
  • rozstrzygnięcie postępowania:                      25.11.2022 r.

Ogłoszenie o postępowaniu dostępne jest w Publikatorze informacji o postępowaniach (Publikator informacji o postępowaniach).

Ważne! Dodatkowe informacje:

1. Przy przygotowywaniu ofert należy korzystać z najbardziej aktualnej wersji Aplikacji Ofertowej NFZ-KO, obowiązującej w momencie ogłoszenia postępowania:

2. Zobowiązuje się wszystkich oferentów do zapoznania się z załączoną klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych i dołączenia do oferty podpisanego przez osoby reprezentujące oferenta oświadczenia

Klauzula-dla- oferenta

oraz dołączenia do składanych ofert dodatkowych dokumentów, którymi są „oświadczenia personelu zadeklarowanego w ofercie”. Dokument ten winien być wypełniony dla każdej osoby zadeklarowanej w ofercie i podpisany jej własnoręcznym podpisem.

Oswiadczenie- personelu

3. Sposób przygotowania oferty oraz wymagane dokumenty i oświadczenia zostały wskazane w zarządzeniu Nr 18/2017/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie warunków postępowania dotyczących zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zmienione (ze zm.)

Przypominamy o dokładnym zapoznaniu się z przedmiotowym zarządzeniem i prosimy o szczególne zwrócenie uwagi na najczęściej popełniane błędy przy składaniu ofert:

– wszystkie strony oferty powinny być parafowane przez osoby uprawnione i opatrzone numerem kolejnym;
– umowy zawarte z podwykonawcami powinny zawierać zastrzeżenie o prawie Funduszu do przeprowadzenia kontroli na zasadach określonych w ustawie  z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w zakresie wynikającym z umowy zawartej z dyrektorem oddziału Funduszu.

Podmioty wykonujące działalność leczniczą, które nie mają zawartej umowy ze Świętokrzyskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, winny rozpocząć przygotowanie do udziału w Konkursie Ofert od zawarcia umowy upoważniającej do korzystania z Portalu Narodowego Funduszu Zdrowia.

4. Każdy oferent jest także zobowiązany do złożenia:

  • oświadczenia, czy do wykonywania umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej stanowiącej przedmiot postępowania, będzie wykorzystywana inwestycja, o której mowa w art. 95d ustawy [2] zwanej dalej: Ustawą, której wartość kosztorysowa przekracza 2 mln zł (niezależnie od źródła finansowania tej inwestycji)
  • w sytuacji wykorzystywania ww. inwestycji do wykonywania umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej stanowiącej przedmiot postępowania – należy dodatkowo przedłożyć pozytywną opinię o celowości inwestycji (OCI), o której mowa w art. 95d ust. 1 Ustawy.

Dodatkowe informacje dostępne są pod numerami telefonów: 41 3646233, 41 3646161.

Źródło: Dział Lecznictwa Otwartego