Aktualności

Aktualności

Postępowanie w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w trybie konkursu ofert

27.05.2021

Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że 26.05.2021r. zostały ogłoszone postępowania o zawarcie umowy w trybie konkursu ofert:

 • w rodzaju rehabilitacja lecznicza,
 • w zakresie: fizjoterapia ambulatoryjna,
 • na obszar: gminy Mirzec i Stopnica,

oraz

 • w rodzaju rehabilitacja lecznicza,
 • w zakresie: rehabilitacja dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w ośrodku/oddziale dziennym,
 • na obszar: powiatu staszowskiego oraz na grupę powiatów: buski, jędrzejowski, kazimierski, Kielce, kielecki, konecki, pińczowski, skarżyski, włoszczowski.

Cena oczekiwana jednostki rozliczeniowej wynosi: w zakresie fizjoterapii ambulatoryjnej – 1,03 zł, natomiast w zakresie rehabilitacji dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w ośrodku/oddziale dziennym – 1,05 zł.

Harmonogram postępowania konkursowego:

 • Ogłoszenie postępowania – 26.05.2021 r.
 • Składanie ofert do – 9.06.2021 r.
 • Otwarcie ofert – 11.06.2021 r.
 • Rozstrzygnięcie postępowania – 30.06.2021 r.

Ogłoszenie o postępowaniu dostępne jest w Publikatorze Informacji o Postępowaniach

 Ważne! Dodatkowe informacje:

 1. Przy przygotowywaniu ofert należy korzystać z najbardziej aktualnej wersji Aplikacji Ofertowej NFZ-KO, obowiązującej w momencie ogłoszenia postępowania.
 2. Zobowiązuje się wszystkich oferentów do zapoznania się z załączoną klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych i dołączenia do oferty podpisanego przez osoby reprezentujące oferenta oświadczenia

KLAUZULA RODO

oraz dołączenia do składanych ofert dodatkowych dokumentów, którymi są „Oświadczenia personelu zadeklarowanego w ofercie”. Dokument ten winien być wypełniony dla każdej osoby zadeklarowanej w ofercie i podpisany jej własnoręcznym podpisem.

OŚWIADCZENIE PERSONELU

 1. Sposób przygotowania oferty oraz wymagane dokumenty i oświadczenia zostały wskazane w zarządzeniu Nr 18/2017/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 14 marca 2017 r.  w sprawie warunków postępowania dotyczących zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zmienione (ze zm.).

Przypominamy o dokładnym zapoznaniu się z przedmiotowym zarządzeniem i prosimy o szczególne zwrócenie uwagi na najczęściej popełniane błędy przy składaniu ofert:

– wszystkie strony oferty powinny być parafowane przez osoby uprawnione i opatrzone numerem kolejnym;

– umowy zawarte z podwykonawcami powinny zawierać zastrzeżenie o prawie Funduszu do przeprowadzenia kontroli na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w zakresie wynikającym z umowy zawartej z dyrektorem oddziału Funduszu.

Podmioty wykonujące działalność leczniczą, które nie mają zawartej umowy ze Świętokrzyskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, winny rozpocząć przygotowanie do udziału w Konkursie Ofert od zawarcia umowy upoważniającej do korzystania z Portalu Narodowego Funduszu Zdrowia.

 

Dodatkowe informacje dostępne są 41 36 46 230/233/116/161.