Aktualności

Aktualności

Zaproszenie do składania wniosków o objęcie świadczeń kompleksowych w zakresie KON-JG

21.10.2022

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA WNIOSKÓW O OBJĘCIE ŚWIADCZEŃ KOMPLEKSOWYCH W ZAKRESIE KOMPLEKSOWA OPIEKA ONKOLOGICZNA NAD PACJENTEM Z NOWOTWOREM JELITA GRUBEGO (KON‑JG) UMOWĄ PODSTAWOWEGO SZPITALNEGO ZABEZPIECZENIA ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ

 

Na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285,   z późn. zm)

 

ŚWIĘTOKRZYSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI

NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
Adres: KIELCE ul. JANA PAWŁA II 9

zaprasza

 

do składania wniosków o objęcie świadczeń kompleksowych umową podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej, na obszarze województwa ŚWIĘTOKRZYSKIEGO.

Wnioski mogą składać podmioty będące świadczeniodawcami w rozumieniu obowiązujących przepisów oraz spełniające wymagania określone w rozporządzeniu ministra zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego z dnia 22 listopada 2013 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 290 ze zm.) oraz przepisach wydanych na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 21 i 25 oraz art. 146 ust. 1. ww. ustawy.

Wniosek powinien być sporządzony w formie elektronicznej i papierowej w oprogramowaniu i wersji wskazanej przez Fundusz.

Materiały dotyczące postępowania o objęcie świadczeń kompleksowych umową podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej, zwanej dalej „umową PSZ”, dostępne są w siedzibie ŚWIĘTOKRZYSKIEGO OW NFZ, adres: KIELCE, ul. JANA PAWŁA II 9, od dnia 21.10.2022 do dnia 10.11.2022 w godzinach 800 – 1600  lub na stronie: www.nfz.kielce.pl

Wnioskujący ubiegający się o objęcie świadczeń kompleksowych umową PSZ na 2023 rok proszeni są o złożenie wniosków do dnia 10-11-2022.*

Wnioskujący może złożyć w ŚWIĘTOKRZYSKIM OW NFZ, tylko jeden wniosek dotyczący danego zakresu świadczeń.

W przypadku wezwania Wnioskującego do usunięcia braków formalnych wniosku, kopertę z odpowiednimi dokumentami należy oznaczyć napisem: USUNIĘCIE BRAKÓW FORMALNYCH WNIOSKU O OBJĘCIE ŚWIADCZEŃ KOMPLEKSOWYCH UMOWĄ PODSTAWOWEGO SZPITALNEGO ZABEZPIECZENIA ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ

*Liczy się data wpływu do kancelarii oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia. Przekroczenie ww. terminu jest równoznaczne z odrzuceniem wniosku z przyczyn formalnych.

Źródło: Dział Lecznictwa Zamkniętego