Aktualności

Aktualności

Zaproszenie do składania wniosków o zawarcie umów POZ

14.11.2023

Informujemy, że ogłoszone zostało postępowanie w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju:  podstawowa opieka zdrowotna w zakresach:

  • świadczenia lekarza POZ

– w tym świadczenia lekarza POZ – porady związane z wydaniem karty diagnostyki i leczenia onkologicznego

– w tym koordynacja opieki

  • świadczenia w budżecie powierzonym opieki koordynowanej
  • świadczenia pielęgniarki POZ
  • świadczenia położnej POZ

– w tym świadczenia położnej POZ w opiece nad kobietą w przypadku prowadzenia ciąży fizjologicznej,

– w tym świadczenia położnej POZ w programie profilaktyki raka szyjki macicy,

  • świadczenia pielęgniarki  szkolnej lub higienistki
  • świadczenia transportu sanitarnego w POZ

na obszarze województwa świętokrzyskiego na okres od 1 stycznia 2024 r. na czas nieoznaczony.

Dyrektor Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ zaprasza Państwa do składania wniosków o zawarcie umów.

Złożone prawidłowo wnioski (wyłącznie w formie elektronicznej) będziemy rozpatrywać  w terminie 20 dni od dnia ich złożenia. Umowa obowiązywać będzie od pierwszego dnia okresu sprawozdawczego następującego po dniu jej zawarcia.

W Publikatorze informacji o postępowaniach dostępna jest definicja postępowania (13-24-000012/POZ/0113/06) niezbędna do sporządzenia wniosku o zawarcie umowy.

Informujemy, że obowiązujące stawki kapitacyjne i ryczałtowe określa Zarządzenie Nr 79/2022/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna ze zm.

Klauzula dla oferenta

Źródło: Dział Lecznictwa Otwartego