Ważne informacje

Ważne informacje

Zgłaszanie zmian w załączniku do umowy – „Wykaz podwykonawców”

29.12.2014

Świętokrzyski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Kielcach uprzejmie informuje, że zmiany w załączniku do umowy „Wykaz podwykonawców” (zaprzestanie współpracy z podwykonawcą wymienionym w załączniku do umowy lub nawiązanie współpracy z innym podwykonawcą, dokonanie zmiany w zakresie czasowym lub przedmiotowym w ramach obowiązującej umowy z dotychczasowym podwykonawcą) wymagają zgłoszenia Oddziałowi Funduszu zgodnie z zasadami i na warunkach określony w umowie o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

W przypadku wprowadzenia przedmiotowych zmian należy złożyć w Oddziale Funduszu dwa egzemplarze stosownego wniosku wg wzoru załączonego do niniejszego komunikatu (załącznik jest edytowalny). Do wniosku podpisanego przez osobę upoważnioną do reprezentacji świadczeniodawcy należy dołączyć kserokopię umowy z podwykonawcą albo aneks do umowy z dotychczasowym podwykonawcą, potwierdzone za zgodność z oryginałem.