Ważne informacje

Ważne informacje

Informacja

29.07.2015
Komunikat dotyczy umów w następujących rodzajach świadczeń:
 1. Leczenie szpitalne;
 2. Ambulatoryjna opieka specjalistyczna;
 3. Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień;
 4. Rehabilitacja lecznicza;
 5. Leczenie stomatologiczne;
 6. Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej;
 7. Opieka paliatywna i hospicyjna;
 8. Świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie;
 9. Profilaktyczne programy zdrowotne.
Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ uprzejmie informuje, iż zgodnie z art. 155 ust. 5 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2008, Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.) przeniesienie na osobę trzecią praw i obowiązków wynikających z umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej wymaga pisemnej zgody dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu. Wobec powyższego, wniosek o wyrażenie zgody na przeniesienie praw i obowiązków z umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej winien zawierać następujące dokumenty potwierdzające jego zasadność:
 1. pełną dokumentację aktualizacyjną umowy sporządzoną przez Świadczeniodawcę – Przejmującego w formie elektronicznej i papierowej w oparciu o szablon dostępny na stronie internetowej Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia (dokumentacja w systemie SZOI Portalu NFZ). Dokumentacja aktualizacyjna powinna w sposób kompleksowy pozwolić na zweryfikowanie potencjału wykonawczego Świadczeniodawcy – Przejmującego oraz potwierdzać spełnianie wymagań określonych właściwymi przepisami dla danego rodzaju świadczeń. Sporządzenie dokumentacji wymaga uprzedniej rejestracji nowego użytkownika w systemie SZOI w Portalu NFZ;
   
 2. Świadczeniodawca – Zbywający, będący samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej w stanie likwidacji, w związku z przeniesieniem praw i obowiązków z umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zobowiązany jest przedstawić rozporządzenie, zarządzenie lub uchwałę organu tworzącego Świadczeniodawcy – Zbywającego w przedmiocie likwidacji zakładu opieki zdrowotnej lub jego części;
   
 3. Świadczeniodawca – Przejmujący obowiązany jest przedstawić oświadczenie o wpisach do rejestrów – zgodnie z załącznikiem do aktualnie obowiązującego zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie warunków postępowania dotyczących zawierania umów o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej;
   
 4. Świadczeniodawca – Przejmujący wykonujący działalność leczniczą w formie spółki cywilnej zobowiązany jest przedstawić kopię umowy spółki lub wyciąg z tej umowy zawierający postanowienia o zasadach reprezentacji spółki albo uchwalę wspólników spółki cywilnej w przedmiocie zasad reprezentacji spółki lub kopie pełnomocnictw udzielonych przez pozostałych wspólników do prowadzenia spraw spółki wykraczających poza zwykłe czynności;
   
 5. Świadczeniodawca – Przejmujący zobowiązany jest przedstawić kopię polisy lub innego dokumentu potwierdzającego zawarcie przez niego umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Świadczeniodawcy – Przejmującego za szkody wyrządzone w związku z udzielaniem świadczeń w zakresie przedmiotu umowy na okres obowiązywania umowy:
  – w przypadku podmiotów wykonujących działalność leczniczą, polisa powinna spełniać wymogi Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. Nr 293, poz. 1729);
  – w przypadku świadczeniodawcy niebędącego podmiotem wykonującym działalność leczniczą, polisa powinna spełniać wymogi Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r., w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej świadczeniodawcy niebędącego podmiotem wykonującym działalność leczniczą, udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 293, poz. 1728).

  Świadczeniodawca – Przejmujący może złożyć również umowę przedwstępną lub inny dokument, w tym także oświadczenie stwierdzające, że umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zostanie zawarta na okres obowiązywania umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej;
   

 6. w przypadku gdy w warunkach zawierania umów, dopuszczone jest zlecanie podwykonawcom udzielania świadczeń opieki zdrowotnej objętych umową – kopię zawartej umowy (bez postanowień określających finansowanie) albo zobowiązanie podwykonawcy do zawarcia umowy ze Świadczeniodawcą – Przejmującym, zawierające zastrzeżenie o prawie Narodowego Funduszu Zdrowia do przeprowadzenia kontroli na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2008, Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.) w zakresie wynikającym z umowy zawartej z oddziałem Funduszu;
   
 7. w przypadku gdy Świadczeniodawca – Przejmujący nie przedstawia dokumentów, o których mowa w pkt 6 – należy przedstawić oświadczenie, że będzie wykonywał umowę samodzielnie bez zlecania podwykonawcom udzielania świadczeń będących przedmiotem umowy;
   
 8. Świadczeniodawca – Przejmujący zobowiązany jest przedstawić na formularzach wg wzorów stanowiących załączniki do aktualnego zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie warunków postępowania dotyczących zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej:
  – wzór podpisu i parafy,
  – „oświadczenie oferenta” (którego wzór na rok 2012 stanowi załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 46/2011/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 16 września 2011r. w sprawie warunków postępowania dotyczących zawierania umów o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej z późn. zm.);
   
 9. w przypadku gdy Świadczeniodawca – Przejmujący jest reprezentowany przez pełnomocnika:
  – należy przedstawić pełnomocnictwo do reprezentowania oraz składania oświadczeń woli w imieniu Świadczeniodawcy – Przejmującego udzielone przez osobę lub osoby, które mają prawo do reprezentowania Świadczeniodawcy – Przejmującego;
   
 10. inne dokumenty lub oświadczenia, jeżeli obowiązek dołączenia ich do wniosku został określony w aktualnym Zarządzeniu Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie warunków postępowania dotyczących zawierania umów o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej oraz warunkach zawierania umów właściwych dla danego rodzaju świadczeń.

Powyżej wymienione dokumenty, składane przez Świadczeniodawców, muszą być zgodne z rzeczywistym stanem faktycznym i prawnym. Dla zagwarantowania właściwego terminu rozpatrzenia wniosku, Świadczeniodawcy winni złożyć komplet wszystkich dokumentów nie później niż na jeden miesiąc przed planowaną datą przeniesienia praw i obowiązków z umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Oddział Funduszu zastrzega sobie prawo do weryfikacji propozycji finansowych Świadczeniodawcy Zbywającego i Świadczeniodawcy Przejmującego. Każda strona załączonych do wniosków dokumentów w formie papierowej powinna być podpisana lub parafowana przez osoby uprawnione do reprezentowania Świadczeniodawcy – Przejmującego zgodnie z załączonym wzorem podpisów, a ich kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem.

Pliki do pobrania
Źródło: Dział Obsługi Umów