Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

Postępowanie nr WAG.261.1.2.2015

13.04.2015

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych

Znak postępowania: WAG.261.1.2.2015

Świętokrzyski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Kielcach ogłasza przetarg nieograniczony na rozbudowę infrastruktury typu Blade na potrzeby Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Kielcach.