Administrator Danych Osobowych

Administrator Danych Osobowych

Administratorem Pana/i danych osobowych jest Narodowy Fundusz Zdrowia z siedzibą w Warszawie przy ul. Grójeckiej 186, reprezentowany przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie danych osobowych przetwarzanych centralnie a w zakresie danych osobowych przetwarzanych w Świętokrzyskim Oddziale Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia, działający z upoważnienia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Dyrektor Oddziału Wojewódzkiego.

Klauzule informacyjne dotyczące przetwarzania danych osobowych

Pliki do pobrania

Klauzula informacyjna – Monitoring
Oferentów i kontrahentów współpracujących lub zamierzających współpracować z OW NFZ
Uczestników postępowań administracyjnych prowadzonych przez OW NFZ
Osób zawierających umowy dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego z OW NFZ
Osób zwracających się do OW NFZ z wnioskiem o zastosowanie ulg płatniczych w spłacie należności OW NFZ
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w OW NFZ
Kandydatów do zatrudnienia OW NFZ
Pracowników kontrahenta w związku z zawarciem i realizacją umowy z OW NFZ
Osób uczestniczących w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przez OW NFZ
Osób zwaracających się do OW NFZ w sprawach z zakresu informacji publicznej, petycji, skarg, wniosków OW NFZ
Osób dopuszczonych do przemieszczania się wewnątrz budynku OW NFZ
Osób, których wizerunek zostanie opublikowany na stronie www OW NFZ

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych

e-mail: IOD@nfz-kielce.pl: Piotr Zieliński

Źródło: Pełnomocnik do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych