Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Świętokrzyski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej nfz-kielce.pl.

Data publikacji strony internetowej: .

Data ostatniej istotnej aktualizacji: .

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Na stronie internetowej znajdują się filmy, do których nie dodano napisów dla osób głuchych oraz zdjęcia i tabele, do których nie dodano opisów alternatywnych dla osób niewidomych. Braki staramy się sukcesywnie uzupełniać.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: .

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 • strona wykorzystuje „nawigację okruszkową” (ang. breadcrumbs), dzięki której można łatwo powrócić do strony wyższego rzędu.
 • elementy interaktywne, takie jak odnośniki czy przyciski, mają wyraźne oznaczenie (fokus).
 • na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.
 • dostępna jest wersja standardowa i kontrastowa serwisu.
 • istnieje możliwość zmiany wielkości czcionki ze standardowej na średnią lub dużą.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Rzecznik Prasowy, e-mail: rzecznikprasowy@nfz-kielce.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 41 36 46 286. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury odwoławczej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Informacje ogólne:

 1. Siedziba główna Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ znajduje się w Kielcach przy ul. Jana Pawła II 9.
 2. Punkt Obsługi Klienta w Kielcach znajduje się przy al. IX Wieków Kielc 2a.
 3. Punkt Obsługi Ubezpieczonych w Sandomierzu znajduje się przy ul. Mickiewicza 34.
 4. Punkt Obsługi Ubezpieczonych w Ostrowcu Świętokrzyskim znajduje się na osiedlu Słoneczne 43.

Opis dostępności nieruchomości:

Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ, 25-025 Kielce, ul. Jana Pawła II 9:

DOJAZD:

 • z dworca PKP Kielce, przystanek Żelazna PKP – linie autobusowe: 33, 34,
 • dojście pieszo ul. Sienkiewicza – ul. Kapitulna – ul. Jana Pawła II 9 (ok. 1,5 km).

Osoby z niepełnosprawnością ruchową, w tym poruszający się na wózkach inwalidzkich

Otoczenie budynku – rodzaj dostosowania:

 • parking przy budynku posiadający oznakowane stanowiska/miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych,
 • obniżony krawężnik umożliwiający przemieszczanie się na terenie parkingu i swobodne dotarcie z parkingu do budynku,
 • prawidłowa szerokość bram i furtek prowadzących do wejść do budynku (co najmniej 90 cm),
 • utwardzone dojście do budynku,
 • znaki informacyjne wskazujące dogodne wejście do budynku,
 • osobista pomoc pracownika w przemieszczaniu się w otoczeniu budynku.

Wejście do budynku/lokalu – rodzaj dostosowania:

 • wejście dla osób niepełnosprawnych jest usytuowane z tyłu budynku i jest doprowadzony do niego przejazd,
 • drzwi wejściowe do budynku otwierane automatycznie o prawidłowej szerokości (co najmniej 90 cm),
 • wejście do budynku o powierzchni antypoślizgowej,
 • sygnalizacja przywoławcza.

Komunikacja wewnątrz budynku/lokalu – rodzaj dostosowania:

 • odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych (umożliwiająca poruszanie się na wózku inwalidzkim),
 • drzwi wewnętrzne o odpowiedniej szerokości co najmniej 90 cm),
 • brak progów,
 • brak różnic poziomów podłóg,
 • powierzchnia antypoślizgowa podłóg,
 • winda umożliwiająca wjazd na wózku inwalidzkim,
 • znaki informacyjne (tablice informacyjne) wskazujące dogodny sposób przemieszczania się po terenie budynku oraz korzystanie z urządzeń, wind i toalet,
 • przyciski lub wyłączniki umieszczone na wysokości umożliwiającej swobodne korzystanie z nich osobom poruszającym się na wózku inwalidzkim.

Dostosowanie toalet – rodzaj dostosowania:

 • odpowiednie oznakowanie toalet,
 • odpowiednie wymiary toalet umożliwiające korzystanie z nich przez osoby poruszające się na wózku inwalidzkim,
 • wyposażenie toalet w udogodnienia umożliwiające korzystanie z urządzeń (np. obniżone umywalki, suszarki, poręcze itp.).

Obsługa klienta – rodzaj dostosowania :

 • stanowisko do obsługi klientów z ladą o odpowiedniej wysokości dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich,
 • osobista pomoc pracownika w przemieszczaniu się wewnątrz budynku.

Osoby z niepełnosprawnością wzroku (osoby niewidome/niedowidzące)

Wejście do budynku/lokalu wraz z otoczeniem – rodzaj dostosowania:

 • osobista pomoc pracownika w przemieszczaniu się w otoczeniu budynku i w wejściu na teren budynku,
 • sygnalizacja przywoławcza.

Komunikacja wewnątrz budynku/lokalu – rodzaj dostosowania:

 • osobista pomoc pracownika wewnątrz budynku,
 • windy wyposażone w klawiaturę lub przyciski sterujące windą umożliwiające odczyt w piśmie Braille’a.

Obsługa klienta – rodzaj dostosowania:

 • osobista pomoc pracownika w przemieszczaniu się wewnątrz budynku.

Osoby z niepełnosprawnością słuchu (osoby głuche i niedosłyszące)

Komunikacja wewnątrz budynku/lokalu – rodzaj dostosowania:

 • czytelne tablice informacyjne.

Obsługa klienta – rodzaj dostosowania :

 • osobista pomoc pracownika posługującego się językiem migowym.

Punkt Obsługi Klienta, 25-516 Kielce, al. IX Wieków Kielc 2a:

DOJAZD:

 • z dworca PKP/PKS Kielce, dojście pieszo (ok. 600 m).

Osoby z niepełnosprawnością ruchową, w tym poruszający się na wózkach inwalidzkich.

Otoczenie budynku – rodzaj dostosowania:

 • parking przy budynku posiadający oznakowane stanowiska/miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych,
 • obniżony krawężnik umożliwiający przemieszczanie się na terenie parkingu i swobodne dotarcie z parkingu do budynku,
 • prawidłowa szerokość bram i furtek prowadzących do wejść do budynku (co najmniej 90 cm),
 • utwardzone dojście do budynku,
 • osobista pomoc pracownika w przemieszczaniu się w otoczeniu budynku.

Wejście do budynku/lokalu – rodzaj dostosowania:

 • podjazd dla osób niepełnosprawnych do wejścia do budynku,
 • drzwi wejściowe do budynku o prawidłowej szerokości (co najmniej 90 cm),
 • wejście do budynku o powierzchni antypoślizgowej.

Komunikacja wewnątrz budynku/lokalu – rodzaj dostosowania:

 • odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych (umożliwiająca poruszanie się na wózku inwalidzkim),
 • drzwi wewnętrzne o odpowiedniej szerokości co najmniej 90 cm),
 • brak progów,
 • brak różnic poziomów podłóg,
 • powierzchnia antypoślizgowa podłóg.

Dostosowanie toalet – rodzaj dostosowania:

 • odpowiednie oznakowanie toalet,
 • odpowiednie wymiary toalet umożliwiające korzystanie z nich przez osoby poruszające się na wózku inwalidzkim,
 • wyposażenie toalet w udogodnienia umożliwiające korzystanie z urządzeń (np. obniżone umywalki, suszarki, poręcze itp.).

Obsługa klienta – rodzaj dostosowania:

 • stanowisko do obsługi klientów z ladą o odpowiedniej wysokości dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich,
 • osobista pomoc pracownika w przemieszczaniu się wewnątrz budynku.

Osoby z niepełnosprawnością wzroku (osoby niewidome/niedowidzące)

Wejście do budynku/lokalu wraz z otoczeniem – rodzaj dostosowania:

 • osobista pomoc pracownika w przemieszczaniu się w otoczeniu budynku i w wejściu na teren budynku.

Komunikacja wewnątrz budynku/lokalu – rodzaj dostosowania:

 • osobista pomoc pracownika wewnątrz budynku.

Obsługa klienta – rodzaj dostosowania:

 • osobista pomoc pracownika w przemieszczaniu się wewnątrz budynku.

Osoby z niepełnosprawnością słuchu (osoby głuche i niedosłyszące)

Komunikacja wewnątrz budynku/lokalu – rodzaj dostosowania:

 • czytelne tablice informacyjne.

Obsługa klienta – rodzaj dostosowania:

 • osobista pomoc pracownika posługującego się językiem migowym.

Punkt Obsługi Ubezpieczonych, 27-600 Sandomierz, ul. Mickiewicza 34:

DOJAZD:

 • z dworca PKS – dojście pieszo (ok. 500 m).

Osoby z niepełnosprawnością ruchową, w tym poruszający się na wózkach inwalidzkich

Otoczenie budynku – rodzaj dostosowania:

 • parking przy budynku posiadający oznakowane stanowiska/miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych,
 • obniżony krawężnik umożliwiający przemieszczanie się na terenie parkingu i swobodne dotarcie z parkingu do budynku,
 • prawidłowa szerokość bram i furtek prowadzących do wejść do budynku (co najmniej 90 cm),
 • utwardzone dojście do budynku,
 • znaki informacyjne wskazujące dogodne wejście do budynku,
 • osobista pomoc pracownika w przemieszczaniu się w otoczeniu budynku.

Wejście do budynku/lokalu – rodzaj dostosowania:

 • podjazd dla osób niepełnosprawnych,
 • poręcze przy schodach,
 • drzwi wejściowe do budynku o prawidłowej szerokości (co najmniej 90 cm),
 • wejście do budynku o powierzchni antypoślizgowej.

Komunikacja wewnątrz budynku/lokalu – rodzaj dostosowania:

 • odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych (umożliwiająca poruszanie się na wózku inwalidzkim),
 • drzwi wewnętrzne o odpowiedniej szerokości (co najmniej 90 cm),
 • brak progów,
 • brak różnic poziomów podłóg,
 • powierzchnia antypoślizgowa podłóg,
 • znaki informacyjne (tablice informacyjne) wskazujące dogodny sposób przemieszczania się po terenie budynku oraz korzystanie z toalet,
 • przyciski lub wyłączniki umieszczone na wysokości, umożliwiającej swobodne korzystanie z nich osobom poruszającym się na wózku inwalidzkim.

Dostosowanie toalet – rodzaj dostosowania:

 • odpowiednie oznakowanie toalet,
 • odpowiednie wymiary toalet umożliwiające korzystanie z nich przez osoby poruszające się na wózku inwalidzkim,
 • wyposażenie toalet w udogodnienia umożliwiające korzystanie z urządzeń (np. obniżone umywalki, suszarki, poręcze itp.).

Obsługa klienta – rodzaj dostosowania:

 • osobista pomoc pracownika w przemieszczaniu się wewnątrz budynku.

Osoby z niepełnosprawnością wzroku (osoby niewidome/niedowidzące)

Wejście do budynku/lokalu wraz z otoczeniem – rodzaj dostosowania:

 • poręcze przy schodach,
 • osobista pomoc pracownika w przemieszczaniu się w otoczeniu budynku i w wejściu na teren budynku.

Komunikacja wewnątrz budynku/lokalu – rodzaj dostosowania:

 • dodatkowa osobista pomoc pracownika wewnątrz budynku

Obsługa klienta – rodzaj dostosowania:

 • osobista pomoc pracownika w przemieszczaniu się wewnątrz budynku

Osoby z niepełnosprawnością słuchu (osoby głuche i niedosłyszące)

Komunikacja wewnątrz budynku/lokalu – rodzaj dostosowania:

 • czytelne tablice informacyjne.

Obsługa klienta – rodzaj dostosowania :

 • osobista pomoc pracownika posługującego się językiem migowym

Punkt Obsługi Ubezpieczonych, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, os. Słoneczne 43:

DOJAZD:

 •  z dworca PKS i PKP dojście pieszo ul. Mickiewicza – ul. Polna – os. Słoneczne 43 (ok. 2 km).

Osoby z niepełnosprawnością ruchową, w tym poruszający się na wózkach inwalidzkich

Otoczenie budynku – rodzaj dostosowania:

 • parking przy budynku posiadający oznakowane stanowiska/miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych,
 • obniżony krawężnik umożliwiający przemieszczanie się na terenie parkingu i swobodne dotarcie z parkingu do budynku,
 • prawidłowa szerokość bram i furtek prowadzących do wejść do budynku (co najmniej 90 cm),
 • utwardzone dojście do budynku,
 • znaki informacyjne wskazujące dogodne wejście do budynku,
 •  osobista pomoc pracownika w przemieszczaniu się w otoczeniu budynku.

Wejście do budynku/lokalu – rodzaj dostosowania:

 • podjazd dla osób niepełnosprawnych,
 • poręcze przy schodach,
 • drzwi wejściowe do budynku o prawidłowej szerokości (co najmniej 90 cm).

Komunikacja wewnątrz budynku/lokalu – rodzaj dostosowania:

 • odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych (umożliwiająca poruszanie się na wózku inwalidzkim),
 • drzwi wewnętrzne o odpowiedniej szerokości (co najmniej 90 cm),
 • brak progów,
 • brak różnic poziomów podłóg.

Obsługa klienta – rodzaj dostosowania:

 • stanowisko do obsługi klientów z ladą o odpowiedniej wysokości dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich,
 • osobista pomoc pracownika w przemieszczaniu się wewnątrz budynku.

Osoby z niepełnosprawnością wzroku (osoby niewidome/niedowidzące)

Wejście do budynku/lokalu wraz z otoczeniem – rodzaj dostosowania:

 • poręcze przy schodach,
 • osobista pomoc pracownika w przemieszczaniu się w otoczeniu budynku i w wejściu na teren budynku.

Komunikacja wewnątrz budynku/lokalu – rodzaj dostosowania:

 • brak schodów,
 • dodatkowa osobista pomoc pracownika wewnątrz budynku.

Obsługa klienta – rodzaj dostosowania:

 • osobista pomoc pracownika w przemieszczaniu się wewnątrz budynku.

Osoby z niepełnosprawnością słuchu (osoby głuche i niedosłyszące)

Komunikacja wewnątrz budynku/lokalu – rodzaj dostosowania:

 • czytelne tablice informacyjne.

Obsługa klienta – rodzaj dostosowania:

 • osobista pomoc pracownika posługującego się językiem migowym.