Aktualności

Aktualności

Komunikat dla świadczeniodawców w sprawie ogłoszenia postępowań w rodzaju leczenie szpitalne – programy lekowe

11.08.2021

Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że 10 sierpnia 2021 roku zostało ogłoszone postępowanie w trybie konkursu ofert w rodzaju leczenie szpitalne – programy lekowe.

Termin obowiązywania umów: od 1 października 2021 roku do 31grudnia 2021 roku.

 • B.120 – leczenie cukrzycowego obrzęku plamki(DME) (ICD-10 H.36.0), w tym
  leki w programie lekowym: leczenie cukrzycowego obrzęku plamki(DME) (ICD-10 H.36.0),

na obszar grup powiatów:

 1. skarżyski, konecki, włoszczowski, jędrzejowski,
 2. starachowicki, Miasto Kielce, kielecki, opatowski, ostrowiecki,
 3. pińczowski, kazimierski, buski, staszowski, sandomierski,

Ceny oczekiwane za punkt wynoszą:

 • 1,00 zł – program lekowy
 • 1,00 zł – leki w programie lekowym

Ogłoszone postępowania dostępne są w Publikatorze informacji o postępowaniach.

Ważne! Dodatkowe informacje:

 1. Zobowiązuje się wszystkich oferentów do zapoznania się z załączoną klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych i dołączenia do oferty podpisanego przez osoby reprezentujące oferenta oświadczenia

Klauzula dla oferentów

 1.  W ofertach powinien być wykazany jedynie personel, który posiada kwalifikacje umożliwiające realizowanie świadczeń w ramach programu lekowego, zgodnie z treścią zarządzenia Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe, określonego w ogłoszeniu o postępowaniu.
 2. Zgodnie z ww. zarządzeniem Prezesa NFZ w przypadku złożenia oferty na więcej niż jedno miejsce np. oddział z poradnią – „ocena oferty odbywa się łącznie dla wskazanych miejsc udzielania świadczeń”. Prezentacja umożliwiająca zapoznanie się ze sposobem przygotowywania oferty na grupę miejsc została udostępniona przez Oddział komunikatem z 21 lutego 2019 roku. Prosimy o dokładne zapoznanie się z jej treścią.

Jednocześnie zwracamy uwagę na fakt, iż łączenie miejsc w grupy może mieć zastosowanie tylko i wyłącznie, gdy ich połączenie w ramach programu dopuszczają wymagania określone w załączniku nr 3 do zarządzenia.

http://www.nfz-kielce.pl/dla-swiadczeniodawcy/3031-274/

Przy przygotowywaniu ofert należy korzystać z najbardziej aktualnej wersji Aplikacji Ofertowej NFZ-KO, obowiązującej w momencie ogłoszenia postępowania.

Źródło: Wydział Gospodarki Lekami