Aktualności

Aktualności

Komunikat dla świadczeniodawców w sprawie ogłoszenia postępowania konkursowego

15.02.2021

KOMUNIKAT W SPRAWIE OGŁOSZENIA POSTĘPOWAŃ KONKURSOWYCH

O ZAWARCIE UMÓW W ZAKRESIE

OŚRODEK ŚRODOWISKOWEJ OPIEKI PSYCHOLOGICZNEJ

I PSYCHOTERAPEUTYCZNEJ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

– I POZIOM REFERENCYJNY

           Świętokrzyski OW NFZ informuje, że w dniu 15.02.2021 r. zostały ogłoszone postępowania konkursowe, z terminem składania ofert do dnia 01.03.2021 r., w celu zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień, w zakresie ośrodek środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży – I poziom referencyjny. Okres obowiązywania umów od 01 maja 2021 r. do 31 grudnia 2023 r.

Cena oczekiwana: 10,35 zł.

Ogłoszenia jest dostępne w Publikator informacji o postępowaniach

Ważne!

– W celu sprawnego przeprowadzenia weryfikacji ofert, Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ prosi o dołączanie dodatkowych dokumentów, którymi są „Oświadczenia personelu zadeklarowanego w ofercie”, zgodnie z załączonym wzorem. Dokument ten winien być wypełniony dla każdej zadeklarowanej osoby w ofercie i podpisany jej własnoręcznym podpisem.

 – Zobowiązuje się wszystkich oferentów do zapoznania się z załączoną klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych i dołączenia do oferty oświadczenia podpisanego przez osoby reprezentujące oferenta (zgodnie z załączonym wzorem).

Ponadto, Świętokrzyski Oddział Wojewódzki przypomina, że:

•          sposób przygotowania i składania ofert został określony w Zarządzeniu nr 18/2017/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie warunków postępowania dotyczącego zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (z późn. zm.); prosimy

o przygotowanie kompletnych ofert, z zachowaniem należytej staranności, poprzez zastosowanie się

do informacji zawartej w powołanym wyżej zarządzeniu;

•          na stronie internetowej:

http://www.nfz-kielce.pl/dla-swiadczeniodawcy/kontraktowanie/kontraktowanie-2021/aplikacja-do-przygotowania-oferty/

publikowana jest aktualna wersja aplikacji do przygotowywania oferty; prosimy o śledzenie zamieszczanych tam informacji i przygotowywanie ofert w najnowszej wersji aplikacji.

Wszelkie informacje dostępne pod numerami telefonu: 41 36 46 240/247

Pliki do pobrania

Oświadczenie personelu zadeklarowanego w ofercie

Oświadczenie – klauzula informacyjna

Informacja dotycząca kwalifikacji personelu

Źródło: Dział Lecznictwa Zamkniętego

 

Źródło: Dział Lecznictwa Zamkniętego