Aktualności

Aktualności

Komunikat o ogłoszeniu konkursu ofert w rodzaju leczenie szpitalne – programy lekowe

29.03.2021

Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że 29 marca 2021 roku zostało ogłoszone postępowanie w trybie konkursu ofert w rodzaju leczenie szpitalne – programy lekowe obejmujące udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej od 1 maja 2021 roku w zakresie:

B.70 – Program lekowy – leczenie neowaskularnej (wysiękowej) postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (AMD),

w tym:

Leki w programie lekowym – leczenie neowaskularnej (wysiękowej) postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (AMD)

na obszarze grupy powiatów: jędrzejowski, konecki, włoszczowski, kielecki, miasto Kielce

Ceny oczekiwane za punkt wynoszą:

  • 1,00 zł – Program lekowy
  • 1,00 zł – Leki w programie lekowym

Okres obowiązywania umów: 1.05.2021 roku – 30.06.2021 roku

Ogłoszone postępowania dostępne są w Publikatorze informacji o postępowaniach.

Ważne! Dodatkowe informacje:  

  1. Zobowiązuje się wszystkich oferentów do zapoznania się z załączoną klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych i dołączenia do oferty podpisanego przez osoby reprezentujące oferenta oświadczenia.
    3301_10.KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OFERENTOW I KONTRAHENTOW
  2. W ofertach powinien być wykazany jedynie personel, który posiada kwalifikacje umożliwiające realizowanie świadczeń w ramach programu lekowego, zgodnie z treścią zarządzenia Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe, określonego w ogłoszeniu o postępowaniu.
  3. Zgodnie z ww. zarządzeniem Prezesa NFZ w przypadku złożenia oferty na więcej niż jedno miejsce oddział z poradnią – „ocena oferty odbywa się łącznie dla wskazanych miejsc udzielania świadczeń”. Prezentacja umożliwiająca zapoznanie się ze sposobem przygotowywania oferty na grupę miejsc została udostępniona przez Oddział komunikatem z 21 lutego 2019 roku. Prosimy o dokładne zapoznanie się z jej treścią.

Jednocześnie zwracamy uwagę na fakt, iż łączenie miejsc w grupy może mieć zastosowanie tylko i wyłącznie, gdy ich połączenie w ramach programu dopuszczają wymagania określone w załączniku nr 3 do zarządzenia.

http://www.nfz-kielce.pl/dla-swiadczeniodawcy/3031-274/

  1. Do oferty należy dołączyć wykaz sprzętu własnego niezbędnego do realizacji badań wymaganych dla programu B.70, określonych w zarządzeniu Prezesa NFZ i opisie programu (wraz z podaniem modelu, numeru seryjnego).

! Przy przygotowywaniu ofert należy korzystać z najbardziej aktualnej wersji Aplikacji Ofertowej NFZ-KO, obowiązującej w momencie ogłoszenia postępowania.