Aktualności

Aktualności

Komunikat w sprawie ogłoszenia postępowań konkursowych w rodzaju leczenie szpitalne – programy lekowe

17.06.2021

Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że w dniu 16.06.2021 r. zostały ogłoszone postępowania w trybie konkursu ofert w rodzaju leczenie szpitalne – programy lekowe:

 1. Termin obowiązywania umów: od 12.07.2021 r. do 31.12.2021 r.

Zakres:

Program lekowy B.114 – leczenie chorych na ostrą białaczkę szpikową (w tym: leki w programie lekowym – leczenie chorych na ostrą białaczkę szpikową)

na obszar: województwo świętokrzyskie

Ceny oczekiwane za punkt wynoszą:

 • 1,00 zł – program lekowy
 • 1,00 zł – leki w programie lekowym

Termin składania ofert do 30.06.2021 r.

 1. Termin obowiązywania umów: od 19.07.2021 r. do 31.12.2021 r.

Zakresy:

 • Program lekowy 90 – leczenie zaburzeń motorycznych w przebiegu zaawansowanej choroby Parkinsona (w tym: leki w programie lekowym – leczenie zaburzeń motorycznych w przebiegu zaawansowanej choroby Parkinsona),
 • Program lekowy 115 – leczenie agresywnej mastocytozy układowej, mastocytozy układowej z współistniejącym nowotworem układu krwiotwórczego oraz białaczki mastocytarnej (w tym: leki w programie lekowym – leczenie agresywnej mastocytozy układowej, mastocytozy układowej z współistniejącym nowotworem układu krwiotwórczego oraz białaczki mastocytarnej),
 • Program lekowy 116 – leczenie chorych na zaawansowanego raka szyjki macicy (w tym: leki w programie lekowym – leczenie chorych na zaawansowanego raka szyjki macicy),
 • Program lekowy 117 – leczenie raka z komórek merkla awelumabem (w tym: leki w programie lekowym – leczenie raka z komórek merkla awelumabem),

na obszar: województwo świętokrzyskie

Ceny oczekiwane za punkt wynoszą:

 • 1,00 zł – program lekowy
 • 1,00 zł – leki w programie lekowym

Termin składania ofert do 30.06.2021 r.

Ogłoszone postępowania dostępne są w Publikatorze informacji o postępowaniach:

Ważne! Dodatkowe informacje:

 1. Przy przygotowywaniu ofert należy korzystać z najbardziej aktualnej wersji Aplikacji Ofertowej NFZ-KO, obowiązującej w momencie ogłoszenia postępowania.
 1. Zobowiązuje się wszystkich oferentów do zapoznania się z załączoną klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych i dołączenia do oferty podpisanego przez osoby reprezentujące oferenta oświadczenia

Klauzula informacyjna

 1. W ofertach powinien być wykazany jedynie personel, który posiada kwalifikacje umożliwiające realizowanie świadczeń w ramach programu lekowego, zgodnie z treścią zarządzenia Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe, określonego w ogłoszeniu o postępowaniu.
 2. Zgodnie z ww. zarządzeniem Prezesa NFZ w przypadku złożenia oferty na więcej niż jedno miejsce np. oddział z poradnią – „ocena oferty odbywa się łącznie dla wskazanych miejsc udzielania świadczeń”. Prezentacja umożliwiająca zapoznanie się ze sposobem przygotowywania oferty na grupę miejsc została udostępniona przez Oddział komunikatem z 21 lutego 2019 roku. Prosimy o dokładne zapoznanie się z jej treścią.

Jednocześnie zwracamy uwagę na fakt, iż łączenie miejsc w grupy może mieć zastosowanie tylko i wyłącznie, gdy ich połączenie w ramach programu dopuszczają wymagania określone w załączniku nr 3 do zarządzenia.

Sporządzanie oferty – prezentacja