Aktualności

Aktualności

Komunikat w sprawie ogłoszenia postępowania w trybie konkursu ofert w rodzaju leczenie szpitalne – programy lekowe

11.02.2021

Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, iż w dniu 11.02.2021 r. roku zostało ogłoszone postępowanie w trybie konkursu ofert w rodzaju leczenie szpitalne – programy lekowe obejmujące udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

od dn. 01.04.2021 r. w zakresie:

B.70 – PROGRAM LEKOWY – LECZENIE NEOWASKULARNEJ (WYSIĘKOWEJ) POSTACI ZWYRODNIENIA PLAMKI ZWIĄZANEGO Z WIEKIEM (AMD),

w tym:

LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM – LECZENIE NEOWASKULARNEJ (WYSIĘKOWEJ) POSTACI ZWYRODNIENIA PLAMKI ZWIĄZANEGO Z WIEKIEM (AMD)

 

na obszarach:

1) grupa powiatów: jędrzejowski, kielecki, konecki, włoszczowski, Kielce

2) grupa powiatów: buski, kazimierski, pińczowski

3) grupa powiatów: opatowski, sandomierski, staszowski

4) grupa powiatów: ostrowiecki, skarżyski, starachowicki

 

Ceny oczekiwane za punkt wynoszą:

1,00 zł – PROGRAM LEKOWY

1,00 zł – LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM

 

Okres obowiązywania umów: 01.04.2021 r. – 30.06.2021 r.

Ogłoszone postępowania dostępne są w Publikatorze informacji o postępowaniach.

Ważne! Dodatkowe informacje:  

1.   Zobowiązuje się wszystkich oferentów do zapoznania się z załączoną klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych i dołączenia do oferty podpisanego przez osoby reprezentujące oferenta oświadczenia (treść w załączniku z klauzulą).

2.   W ofertach powinien być wykazany jedynie personel, który posiada kwalifikacje umożliwiające realizowanie świadczeń w ramach programu lekowego, zgodnie z treścią zarządzenia Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe, określonego w ogłoszeniu o postępowaniu.

3.   Zgodnie z ww. zarządzeniem Prezesa NFZ w przypadku złożenia oferty na więcej niż jedno miejsce np. oddział z poradnią – „ocena oferty odbywa się łącznie dla wskazanych miejsc udzielania świadczeń”. Prezentacja umożliwiająca zapoznanie się ze sposobem przygotowywania oferty na grupę miejsc została udostępniona przez Oddział komunikatem z dn.21.02.2019 r. Prosimy o dokładne zapoznanie się z jej treścią.

Jednocześnie zwracamy uwagę na fakt, iż łączenie miejsc w grupy może mieć zastosowanie tylko i wyłącznie, gdy ich połączenie w ramach programu dopuszczają wymagania określone w załączniku nr 3 do zarządzenia.

http://www.nfz-kielce.pl/dla-swiadczeniodawcy/3031-274/

4. Do oferty należy dołączyć wykaz sprzętu własnego niezbędnego do realizacji badań wymaganych dla programu B.70, określonych w zarządzeniu Prezesa NFZ i opisie programu

! Przy przygotowywaniu ofert należy korzystać z najbardziej aktualnej wersji Aplikacji Ofertowej NFZ-KO, obowiązującej w momencie ogłoszenia postępowania.

Pliki do pobrania
Źródło: Wydział Gospodarki Lekami