Aktualności

Aktualności

Komunikat w sprawie ogłoszenia postępowania w trybie konkursu ofert w rodzaju leczenie szpitalne – programy lekowe

11.02.2020

Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, iż w dniu 11.02.2020 r. roku zostały ogłoszone postępowania w trybie konkursu ofert w rodzaju leczenie szpitalne – programy lekowe w zakresach:

I.             Program lekowy: B.106 – Profilaktyka reaktywacji wirusowego zapalenia wątroby typu B u świadczeniobiorców po przeszczepach lub u świadczeniobiorców otrzymujących leczenie związane z ryzykiem reaktywacji HBV

w tym:

Leki w programie lekowym: B.106 – Profilaktyka reaktywacji wirusowego zapalenia wątroby typu B u świadczeniobiorców po przeszczepach lub u świadczeniobiorców otrzymujących leczenie związane z ryzykiem reaktywacji HBV

 

na obszarach grup powiatów:

1.     GRUPA POWIATÓW: Miasto Kielce, kielecki, konecki, włoszczowski

2.     GRUPA POWIATÓW: skarżyski, starachowicki, opatowski, ostrowiecki, sandomierski

3.     GRUPA POWIATÓW: jędrzejowski, kazimierski, pińczowski, buski, staszowski

 

Ceny oczekiwane za punkt wynoszą:

  • 1,00 zł – PROGRAM LEKOWY
  • 1,00 zł – LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM

 

Okres obowiązywania umów: 16.03.2020 r. – 30.06.2021 r.

 

II.          Program lekowy: B.107 – Leczenie przewlekłej pokrzywki spontanicznej (ICD-10: L50.1).

w tym:

Leki w programie lekowym: B.107 – Leczenie przewlekłej pokrzywki spontanicznej (ICD-10: L50.1).

 

na obszarze województwa świętokrzyskiego

Ceny oczekiwane za punkt wynoszą:

  • 1,00 zł – PROGRAM LEKOWY
  • 1,00 zł – LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM

 

Okres obowiązywania umów: 01.04.2020 r. – 30.06.2021 r.

 

III.          Program lekowy: B.75 – Leczenie aktywnej postaci ziarniniakowatości z zapaleniem naczyń (GPA) lub mikroskopowego zapalenia naczyń (MPA)

w tym:

Leki w programie lekowym: B.75 – Leczenie aktywnej postaci ziarniniakowatości z zapaleniem naczyń (GPA) lub mikroskopowego zapalenia naczyń (MPA)

 

na obszarze grupy powiatów:

GRUPA POWIATÓW: M. Kielce, kielecki, konecki, starachowicki, skarżyski, ostrowiecki, opatowski, sandomierski, staszowski, buski, pińczowski, kazimierski, jędrzejowski

 

Ceny oczekiwane za punkt wynoszą:

  • 1,00 zł – PROGRAM LEKOWY
  • 1,00 zł – LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM

 

Okres obowiązywania umów: 01.04.2020 r. – 30.06.2021 r.

 

 

Ogłoszone postępowania dostępne są w Publikatorze informacji o postępowaniach.

Ważne! Dodatkowe informacje:  

1.   Zobowiązuje się wszystkich oferentów do zapoznania się z załączoną klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych i dołączenia do oferty podpisanego przez osoby reprezentujące oferenta oświadczenia (treść w załączniku z klauzulą).

< plik załącznika o nazwie: klauzula dla oferentów>

2.   W ofertach powinien być wykazany jedynie personel, który posiada kwalifikacje umożliwiające realizowanie świadczeń w ramach programu lekowego, zgodnie z treścią zarządzenia Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe, określonego w ogłoszeniu o postępowaniu.

3.   Zgodnie z ww. zarządzeniem Prezesa NFZ od dn.01.01.2019 r. w przypadku złożenia oferty na więcej niż jedno miejsce np. oddział z poradnią – „ocena oferty odbywa się łącznie dla wskazanych miejsc udzielania świadczeń”. Prezentacja umożliwiająca zapoznanie się ze sposobem przygotowywania oferty na grupę miejsc została udostępniona przez Oddział komunikatem z dn.21.02.2019 r. Prosimy o dokładne zapoznanie się z jej treścią.

Jednocześnie zwracamy uwagę na fakt, iż łączenie miejsc w grupy może mieć zastosowanie tylko i wyłącznie, gdy ich połączenie w ramach programu dopuszczają wymagania określone w załączniku nr 3 do zarządzenia.

http://www.nfz-kielce.pl/dla-swiadczeniodawcy/3031-274/

 

! Przy przygotowywaniu ofert należy korzystać z najbardziej aktualnej wersji Aplikacji Ofertowej NFZ-KO, obowiązującej w momencie ogłoszenia postępowania.

Pliki do pobrania
Źródło: Dział Lecznictwa Zamkniętego