Aktualności

Aktualności

Postępowanie konkursowe w rodzaju PSY w zakresie Ośrodek środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci

03.02.2020

Postępowania konkursowe w rodzaju PSY

Świętokrzyski OW NFZ informuje, że w dniu 03.02.2020 r. zostały ogłoszone postępowania konkursowe, z terminem składania ofert do dnia 17.02.2020 r., w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień (PSY) w zakresie Ośrodek środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży – I poziom referencyjny na obszary – grupy powiatów:

1) powiat kielecki i miasto Kielce

2) powiaty buski, kazimierski, pińczowski i staszowski

3) powiaty opatowski i sandomierski

4) powiaty skarżyski i konecki

5) powiaty włoszczowski i jędrzejowski

6) powiaty starachowicki i ostrowiecki

skierowane do oferentów gotowych zawrzeć umowę z Oddziałem Funduszu na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej na okres od 01.04.2020 r. do 31.12.2023 r. (pierwszy okres finansowania 01.04.2020 r. – 30.09.2020r.).

Cena oczekiwana jednostki rozliczeniowej: 10,35 zł.

Oddział zobowiązuje wszystkich oferentów do zapoznania się z załączoną klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych i dołączenia do oferty podpisanego przez osoby reprezentujące oferenta oświadczenia (treść w załączniku).

Ponadto, Świętokrzyski Oddział Wojewódzki przypomina, że:

  • sposób przygotowania i składania ofert został określony w Zarządzeniu nr 18/2017/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie warunków postępowania dotyczącego zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (z późn.zm.); prosimy o przygotowanie kompletnych ofert, z zachowaniem należytej staranności, poprzez zastosowanie się do informacji zawartej w powołanym wyżej zarządzeniu.

Na stronie internetowej: http://www.nfz-kielce.pl/dla-swiadczeniodawcy/kontraktowanie/kontraktowanie-2020/aplikacja-do-przygotowania-oferty/ publikowana jest aktualna wersja aplikacji do przygotowywania oferty, prosimy o śledzenie zamieszczanych tam informacji i przygotowywanie ofert w najnowszej wersji programu.

Dodatkowo, w celu sprawnego przeprowadzenia weryfikacji ofert w postępowaniu konkursowym, Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ prosi o dołączanie do składanych ofert dodatkowych dokumentów, którymi są „oświadczenia personelu zadeklarowanego w ofercie”, zgodnie z poniższym wzorem. Dokument ten winien być wypełniony dla każdej zadeklarowanej osoby w ofercie i podpisany jej własnoręcznym podpisem.

Pliki do pobrania:

Klauzula oferenta
Oświadczenie personelu

Źródło: Dział Lecznictwa Zamkniętego