Aktualności

Aktualności

Ważne informacje w zakresie sprawozdawczości z list oczekujących

11.09.2019

Zgodnie z wprowadzoną Ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrażaniem rozwiązań w obszarze e-zdrowia (Dz. U. 2019 poz. 1590) zmianie uległy niektóre zapisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373 i 1394), w tym m.in.

 1. w sytuacji, gdy pojawi się wolny termin udzielenia świadczenia, świadczeniodawca może ograniczyć informowanie o możliwości zmiany terminu udzielenia świadczenia opieki zdrowotnej na wcześniejszy do pacjentów wpisanych na listę oczekujących, którym określono termin udzielenia świadczenia w przedziale między 7. a 30. dniem liczonym od daty tego wolnego terminu oraz niezależnie od kolejności pacjentów na liście, ale z uwzględnieniem kryteriów medycznych określonych w przepisach.
 2. dodany został zapis mówiący o tym, iż w przypadku gdy świadczeniobiorca nie wyraża zgodny na zmianę terminu udzielenia świadczenia opieki zdrowotnej na wcześniejszy lub w przypadku bezskuteczności próby kontaktu ze świadczeniobiorcą, w celu poinformowania o możliwości zmiany terminu na wcześniejszy, dotychczasowy termin wyznaczony dla tego świadczeniobiorcy jest równoznaczny z rezerwacją terminu i umieszczeniu tej informacji w harmonogramie przyjęć.
 3. z zapisu dotyczącego obowiązku przekazywania informacji o pierwszym wolnym terminie udzielenia świadczenia usunięty został zapis o przekazywaniu tych danych do godziny 10.

Prosimy o zapoznanie się z ustawą: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001590

Przekazujemy interpretacje dotyczące wprowadzonych od 1 lipca 2019 r. zmian:

 • jeżeli dana komórka organizacyjna znajduje się w przychodni, która pracuje 5 dni w tygodniu i wpisuje pacjentów na listę oczekujących codziennie w godzinach pracy przychodni powinna przekazywać pierwszy wolny termin w każdy dzień roboczy przychodni. Jest więc to równoznaczne z przekazaniem 5 przesyłek w tygodniu.
 • „dzień roboczy” to każdy dzień pracy miejsca udzielania świadczeń według harmonogramu w umowie. W związku z powyższym obowiązek przekazywania informacji o pierwszym wolnym terminie, który zgodnie z art. 23 ust. 4 ustawy o świadczeniach ma dotyczyć każdego dnia roboczego, w przypadku świadczeniodawców lecznictwa zamkniętego oznacza obowiązek przekazywania tej informacji za wszystkie siedem dni tygodnia.
 • w nawiązaniu do art. 23 ust. 4a, który umożliwia świadczeniodawcom składanie wniosków o przekazywanie informacji o PWT raz w tygodniu informujemy, iż pojęcie „ograniczonych możliwości technicznych” dotyczy jedynie systemu informatycznego, za pośrednictwem którego dane są przekazywane. Należy zatem odróżnić możliwości techniczne od organizacyjnych – wskazywany brak personelu administracyjnego nie jest przeszkodą techniczną.
 • jeżeli świadczeniodawcy sprawozdają informację o pierwszym wolnym terminie udzielenia świadczenia na koniec każdego jego dnia roboczego, to przekazana jest ona poprawnie. Informacje o PWT można przekazać w ciągu dnia dwukrotnie, za dzień poprzedni oraz za dzień bieżący na koniec dnia, np. informacja przekazana w dniu 4 września 2019 r. z datą przygotowania 3 września 2019 r. jest przekazaniem danych za dzień poprzedni, natomiast przekazanie danych na koniec dnia roboczego 4 września 2019 r. z datą przygotowania 4 września 2019 r. jest przekazaniem informacji za dzień bieżący.
 • w przypadku pacjentów, którzy maja udzielone świadczenia w ramach programów lekowych i rejestrowani są na bieżąco w dniu, którym zgłaszają się po leki, należy przyjąć, że pacjenci Ci są objęci leczeniem, czyli kontynuujący leczenie i zgłaszają się po leki zgodnie z wyznaczonymi im terminami w planie leczenia. Powinni więc być wykazywani w harmonogramie przyjęć.

Przypominamy również, że zgodnie z wprowadzonymi zmianami w przepisach (ustawa z dnia 6 grudnia 2018r. o zmianie niektórych ustaw w związku z e-skierowaniem oraz listami oczekujących na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej Dz. U. poz. 2429), od 1 stycznia 2020 r. obowiązek prowadzenia harmonogramów przyjęć dotyczyć będzie wszystkich sprawozdawanych zgodnie ze słownikami świadczeń.

Obecnie prowadzone listy oczekujących stają się częścią harmonogramów przyjęć i będą wykazywane w harmonogramie przyjęć jako pacjenci w kategorii: oczekujący.

Oprócz tego dodatkowo w harmonogramie przyjęć należy umieszczać informację o pacjentach według następujących kategorii:

 1. przyjęty na bieżąco
 2. oczekujący objęty diagnostyką onkologiczną lub leczeniem onkologicznym na podstawie karty diagnostyki i leczenia onkologicznego – w przypadku świadczeniobiorcy wpisywanego na listę oczekujących, o której mowa w art. 20 ust. 12,
 3. posiadający prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej – ze wskazaniem podstawy tego prawa,
 4. kontynuujący leczenie,
 5. przyjęty w stanie nagłym.

Harmonogramy przyjęć prowadzone są w postaci elektronicznej.

Dla świadczeń sprawozdawanych w aplikacji udostępnionej przez Prezesa Funduszu, harmonogramy przyjęć prowadzone są w aplikacji AP-KOLCE w czasie rzeczywistym. W przypadku świadczeń sprawozdawanych komunikatem XML, świadczeniodawcy prowadzą harmonogram przyjęć w swoim wewnętrznym systemie, natomiast co miesiąc przekazuje oddziałowi wojewódzkiemu Funduszu informację o:

liczbie osób wpisanych w harmonogramie przyjęć według stanu na ostatni dzień miesiąca dla każdej kategorii świadczeniobiorcy: przyjęty na bieżąco, oczekujący, oczekujący objęty diagnostyką onkologiczną, posiadający prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej, kontynuujący leczenie, przyjęty w stanie nagłym;

 • liczbę świadczeniobiorców skreślonych w okresie sprawozdawczym z harmonogramu przyjęć według poszczególnych kategorii,
 • liczbę świadczeniobiorców skreślonych w okresie sprawozdawczym z harmonogramu przyjęć z powodu udzielenia świadczenia według poszczególnych kategorii;
 • dla każdego pacjenta wpisanego do kategorii oczekujący informacje o imieniu i nazwisku, numerze PESEL, a w przypadku jego braku – serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość świadczeniobiorcy według stanu na ostatni dzień miesiąca wraz ze wskazaniem kryterium medycznego (pilny lub stabilny). Jeżeli pacjent w okresie sprawozdawczym został wpisany na listę oczekujących ze względu na zmianę dotychczas posiadanej kategorii w harmonogramie dodatkowo należy wskazać i przekazać informację o kategorii przed zmianą.
 • dla każdego pacjenta skreślonego w okresie sprawozdawczym z listy oczekujących, jeżeli przyczyną skreślenia była zmiana kategorii pacjenta w harmonogramie należy przekazać informację o imieniu i nazwisku, numerze PESEL oraz wskazać informację o kategorii świadczeniobiorcy po dokonaniu zmiany.
 • liczbę świadczeniobiorców, których termin udzielenia świadczenia uległ w okresie sprawozdawczym zmianie w wyniku skorzystania z możliwości, o której mowa w art. 20. ust. 9a (czyli przyspieszenia wizyty w wyniku pojawienia się wolnego terminu)
 • datę okresowej oceny
 • nie przekazywana już będzie informacja o średnim czasie oczekiwania. Informacja ta będzie automatycznie wyliczana przez Fundusz na podstawie dokumentów rozliczeniowych.

Prosimy zatem o szczegółowe zapoznanie się z przepisami dotyczącymi harmonogramów przyjęć i przygotowywanie do tej zmiany. Na obecną chwilę termin wejścia w życie powyższych zmian jest ostateczny i nie planowane są odroczenia. Poniżej odnośniki do wszystkich aktów prawnych związanych z powyższymi zmianami: