Aktualności

Aktualności

Zaproszenie do składania wniosków o zawarcie umów na realizację programu pilotażowego „Profilaktyka 40 PLUS” w I półroczu 2022 r.

13.01.2022

Świętokrzyski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Kielcach informuje, że możliwość realizacji programu pilotażowego „Profilaktyka 40 PLUS” została przedłużona na I półrocze 2022 roku. W związku z powyższym ogłoszone zostało postępowanie w sprawie zawarcia umów na realizację programu pilotażowego „Profilaktyka 40 PLUS”:

  • na okres od 13.01.2022 r. do 30.06.2022r.
  • na obszarze województwa świętokrzyskiego.

Dyrektor Świętokrzyskiego OW NFZ zaprasza Państwa do składania wniosków o zawarcie umów na realizację programu pilotażowego „Profilaktyka 40 PLUS”.

Ogłoszone postępowanie niezbędne do sporządzenia wniosku o zawarcie umowy dostępne jest w Publikatorze informacji o postępowaniach.

Dla celów rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych w ramach programu pilotażowego stosuje się ceny jednostkowe badania diagnostycznego określone w załączniku nr 2 do Rozporządzenie Ministra z dnia 14 czerwca 2021r. w sprawie programu pilotażowego „Profilaktyka 40 PLUS” z poźn.zm. oraz w załączniku nr 2 do Zarządzenia nr 202/2021/BPZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. z dnia 17 grudnia 2021 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie umów o realizację programu pilotażowego „Profilaktyka 40 PLUS”.

Ważne! Dodatkowe informacje:

  1. Przy przygotowywaniu wniosku należy korzystać z najbardziej aktualnej wersji Aplikacji Ofertowej NFZ-KO, obowiązującej w momencie ogłoszenia postępowania.
  2. Zobowiązuje się wszystkich oferentów do zapoznania się z załączoną klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych i dołączenia do oferty podpisanego przez osoby reprezentujące oferenta oświadczenia

Klauzula informacyjna

Źródło: Zespół Komunikacji Społecznej