Aktualności

Aktualności

Zaproszenie do składania wniosków o zawarcie umów w rodzaju Podstawowa Opieka Zdrowotna

12.11.2020

Świętokrzyski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Kielcach informuje, że zostało ogłoszone postępowanie w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna w zakresach:

 • świadczenia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,
 • świadczenia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,
  świadczenia lekarza poz – porady związane z wydaniem karty diagnostyki i leczenia onkologicznego
 • świadczenia pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej,
 • świadczenia położnej podstawowej opieki zdrowotnej:
  w tym świadczenia położnej POZ w opiece nad kobietą w przypadku prowadzenia ciąży fizjologicznej,
  w tym świadczenia położnej POZ w programie profilaktyki raka szyjki macicy,
 • świadczenia pielęgniarki szkolnej,
 • transport sanitarny w poz,

na obszarze województwa świętokrzyskiego na okres od 1 stycznia 2021 r. na czas nieoznaczony.

W związku z powyższym, Dyrektor Św OW NFZ zaprasza Państwa do składania wniosków o zawarcie umów w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna w terminie do 10 grudnia 2020 r. (w przypadku wniosków o zawarcie umów od dnia 01.01.2021r.).

Wnioski złożone do 10 dnia każdego miesiąca, będą rozpatrzone w czasie umożliwiającym zawarcie umowy od pierwszego dnia kolejnego okresu sprawozdawczego (miesiąca kalendarzowego).

Na stronie http://www.nfz-kielce.pl/ w Publikatorze informacji o postępowaniach dostępna jest następująca definicja postępowania (13-21-000001/POZ/0113/06) niezbędna do sporządzenia wniosku o zawarcie umowy.

Informujemy, że obowiązujące stawki kapitacyjne i ryczałtowe określa Zarządzenie Nr 177/2019/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej z późn. zm.

Pliki do pobrania

Źródło: Dział Lecznictwa Otwartego