Aktualności

Aktualności

Komunikat dla świadczeniodawców

20.06.2016

KOMUNIKAT
W SPRAWIE ŚWIADCZEŃ REALIZOWANYCH
W PORADNIACH SPECJALISTYCZNYCH

 

Z uwagi na powtarzające się skargi świadczeniobiorców w sprawie problemów, na jakie napotykają w przypadku korzystania ze świadczeń w poradniach specjalistycznych Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ przypomina:

W RAMACH AMBULATORYJNEJ OPIEKI SPECJALISTYCZNEJ LEKARZ SPECJALISTA W RAZIE POTRZEBY:

 • kieruje pacjenta na wszystkie badania diagnostyczne niezbędne do rozpoznania choroby, postawienia diagnozy i prowadzenia terapii oraz pokrywa koszty ich wykonania (za wyjątkiem ASDK),
 • wykonuje zabiegi medyczne, których wykonanie jest możliwe w gabinetach zabiegowych,
 • zleca niezbędne świadczenia terapeutyczne oraz przepisuje konieczne leki,
 • kieruje na leczenie w szpitalu, a także do innych specjalistów,
 • realizuje także wizyty w domu chorego – w uzasadnionych przypadkach wynikających ze stanu zdrowia, potrzebę takiej wizyty wskazuje lekarz kierujący do specjalisty lub może to zgłosić sam pacjent lub jego opiekun.

Niedopuszczalne jest odsyłanie pacjentów do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w celu uzyskania skierowania na badania potrzebne lekarzowi w poradni specjalistycznej do postawienia diagnozy lub kontynuacji leczenia, a także pobieranie dodatkowych opłat (na przykład za badanie USG, czy baterie do aparatu Holtera).

 • Badania rezonansu magnetycznego, tomografii komputerowej, gastroskopii, kolonoskopii, czy też badań medycyny nuklearnej (np. scyntygrafia tarczycy, scyntygrafia całego ciała), czyli ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne kosztochłonne (ASDK), realizowane na podstawie skierowania wystawionego przez lekarza z poradni specjalistycznej (w przypadku badań endoskopowych przewodu pokarmowego skierowanie może wystawić również lekarz POZ) pacjent wykonujew wybranej prze siebie placówce (za wyjątkiem pacjentów z kartą DILO) – w przypadku w/w świadczeń ani pacjent, ani lekarz kierujący nie ponoszą kosztów tych badań. NFZ rozlicza się bezpośrednio ze świadczeniodawcą, który zrealizował badanie.
 • Pozostałe badania diagnostyczne, na które kieruje lekarz specjalista, wykonywane są na podstawie skierowania, w miejscu wskazanym przez lekarza (na przykład u  podwykonawcy).
 • Lekarz z poradni specjalistycznej, kierujący pacjenta do innej poradni specjalistycznej lub do szpitala, dołącza do skierowania wyniki badań diagnostycznych i przeprowadzonych konsultacji, a także istotne informacje o dotychczasowym leczeniu specjalistycznym lub szpitalnym oraz zastosowanym leczeniu.
 • Zgodnie z Ogólnymi Warunkami Umów lekarz w poradni specjalistycznej zobowiązany jest do pisemnego, informowania lekarza kierującego i lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, pod opieką którego znajduje się pacjent, o rozpoznaniu, sposobie leczenia, rokowaniu, ordynowanych lekach, środkach spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobach medycznych w tym okresie ich stosowania i dawkowania oraz wyznaczonych wizytach kontrolnych. Powyższą informację lekarz jest zobowiązany przekazać nie rzadziej niż co 12 miesięcy, w przypadku gdy:
 1. świadczeniobiorca objęty leczeniem specjalistycznym wymaga okresowego monitorowania lub zmiany leczenia lub
 2. kierujący lekarz ubezpieczenia zdrowotnego lub felczer ubezpieczenia zdrowotnego lub lekarz, o którym mowa w art. 55 ust. 2a ustawy, nie ma możliwości samodzielnego zweryfikowania zasadności ordynowanych, w ramach leczenia specjalistycznego, leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych.

PODSTAWA PRAWNA

 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (z późn. zm.),
 2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (z późn. zm.),
 3. RozporządzenieMinistra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (z późn. zm.),
 4. Zarządzenie nr 79/2014/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna.
Źródło: Sekcja ds. Lecznictwa Otwartego