Aktualności

Aktualności

Pilotażowy program KOSM

30.07.2019

Na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.2018.1510 j.t. ze zm.), w związku z wejściem w życie Zarządzenia Nr 93/2019/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 16 lipca 2019r. w sprawie programu pilotażowego z zakresu leczenia szpitalnego – świadczenia kompleksowe KOSM,

ŚWIĘTOKRZYSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

Adres: uL. Jana Pawła II 9 25-025 Kielce

z a p r a s z a

do składania wniosków o zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w sprawie programu pilotażowego

z zakresu leczenia szpitalnego – świadczenia kompleksowe udzielane w koordynowanej opiece nad świadczeniobiorcą ze stwardnieniem rozsianym (KOSM) na rok 2019

na obszarze województwa świętokrzyskiego

 

1. Świadczenia opieki zdrowotnej w ramach pilotażu mogą być udzielane nie wcześniej niż od dnia 1 sierpnia 2019 r. i nie później niż do dnia 31 lipca 2022 r.

2. Wnioski mogą składać podmioty będące świadczeniodawcami w rozumieniu obowiązujących przepisów oraz spełniające wymagania określone w zarządzeniu

Nr 93/2019/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 16 lipca 2019r. w sprawie programu pilotażowego z zakresu leczenia szpitalnego – świadczenia kompleksowe KOSM.

3. Realizatorem pilotażu (ośrodkiem koordynującym) może być świadczeniodawca realizujący umowę z Funduszem o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu leczenia szpitalnego, i spełniający Warunki organizacji świadczeń i ich realizacji określone w zarządzeniu Nr 93/2019/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 16 lipca 2019r. w sprawie programu pilotażowego z zakresu leczenia szpitalnego – świadczenia kompleksowe KOSM.

Realizatorem pilotażu może być świadczeniodawca realizujący umowę z Funduszem o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu leczenia szpitalnego, posiadający w strukturze organizacyjnej ośrodka koordynującego:

 1. oddział szpitalny o profilu neurologicznym,
 2. poradnię neurologiczną,
 3. poradnię okulistyczną,
 4. poradnię rehabilitacyjną,
 5. ośrodek rehabilitacji dziennej lub zapewniający dostępność do innych ośrodków rehabilitacji dziennej na podstawie umowy o podwykonawstwo lub na podstawie art. 132a ustawy
 6. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
 7. oddział rehabilitacji stacjonarnej lub zapewniający dostępność do innych ośrodków rehabilitacji stacjonarnej na podstawie umowy o podwykonawstwo lub na podstawie art. 132a ustawy
 8. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
 9. poradnię położniczo-ginekologiczną, urologiczną, logopedyczną, psychiatryczną, psychologiczną: możliwość zapewnienia dostępności do innych poradni specjalistycznych na podstawie umowy o podwykonawstwo lub na podstawie art. 132a ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
 10. posiadający w strukturze organizacyjnej lub na podstawie podwykonawstwa lub na podstawie art. 132a ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych lekarzy specjalistów innych dziedzin, niezbędnych do realizacji programu opieki koordynowanej.

Ważne: Ośrodek koordynujący obowiązany jest do opracowania schematu organizacyjnego koordynowanej opieki nad świadczeniobiorcą ze stwardnieniem rozsianym.

Termin składania wniosków – nie później niż do dnia 16 sierpnia 2019r.

Wniosek o zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej powinien być sporządzony zgodnie z postanowieniami ww. zarządzenia

 1. Wnioski rozpatrywane będą według kolejności ich rejestracji, z uwzględnieniem czasu niezbędnego na analizę i ocenę wniosku.
 2. Warunkiem zawarcia umowy jest złożenie wniosku w formie pisemnej wraz z dokumentami określonymi w § 16 oraz zgodnie ze wzorem ujętym w załączniku nr 3 ww. zarządzenia.
 3. Dyrektor Oddziału Funduszu może podpisać umowę z nie więcej niż dwoma ośrodkami koordynującymi.
Źródło: Dział Lecznictwa Otwartego