Aktualności

Aktualności

Ogłoszenia postępowania w trybie konkursu ofert w rodzaju leczenie szpitalne – programy lekowe

02.08.2019

Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, iż w dniu 02.08.2019 r. roku zostało ogłoszone postępowanie w trybie konkursu ofert w rodzaju leczenie szpitalne – programy lekowe obejmujące udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej od dn. 01.10.2019 r. w zakresie:

B.70 Program Lekowy – Leczenie neowaskularnej (wysiękowej) postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (AMD) (ICD-10 H35.3) w tym:

Leki w Programie Lekowym – Leczenie neowaskularnej (wysiękowej) postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (AMD) (ICD-10 H35.3)

na obszarze: GRUPY POWIATÓW: WŁOSZCZOWSKI, JĘDRZEJOWSKI, PIŃCZOWSKI, KAZIMIERSKI

Ceny oczekiwane za punkt w postępowaniu wynosi:

  •  1,00 zł – PROGRAM LEKOWY
  • 1,00 zł – LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM

Okres obowiązywania umów: 01.10.2019 r. – 30.06.2021 r.

Ogłoszone postępowania dostępne są w Publikatorze informacji o postępowaniach.

Ważne! Dodatkowe informacje:  

1.   Zobowiązuje się wszystkich oferentów do zapoznania się z załączoną klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych i dołączenia do oferty podpisanego przez osoby reprezentujące oferenta oświadczenia (treść w załączniku z klauzulą).

2.   W ofertach powinien być wykazany jedynie personel, który posiada kwalifikacje umożliwiające realizowanie świadczeń w ramach programu lekowego, zgodnie z treścią zarządzenia Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe, określonego w ogłoszeniu o postępowaniu.

3.   Zgodnie z ww. zarządzeniem Prezesa NFZ od dn.01.01.2019 r. w przypadku złożenia oferty na więcej niż jedno miejsce np. oddział z poradnią – „ocena oferty odbywa się łącznie dla wskazanych miejsc udzielania świadczeń”. Prezentacja umożliwiająca zapoznanie się ze sposobem przygotowywania oferty na grupę miejsc została udostępniona przez Oddział komunikatem z dn.21.02.2019 r. Prosimy o dokładne zapoznanie się z jej treścią.

Jednocześnie zwracamy uwagę na fakt, iż łączenie miejsc w grupy może mieć zastosowanie tylko i wyłącznie, gdy ich połączenie w ramach programu dopuszczają wymagania określone w załączniku nr 3 do zarządzenia.

http://www.nfz-kielce.pl/aktualnosci/sporzadzanie-oferty-o-zawarcie-umowy-w-zakresie-programy-lekowe-od-01-01-2019,3031.html

! Przy przygotowywaniu ofert należy korzystać z najbardziej aktualnej wersji Aplikacji Ofertowej NFZ-KO, obowiązującej w momencie ogłoszenia postępowania.

Pliki do pobrania
Źródło: Dział Lecznictwa Zamkniętego