Aktualności

Aktualności

Dla świadczeniodawców – zasady rozliczenia kwot zobowiązań związanych ze świadczeniami udzielanymi przez pielęgniarki i położne

08.11.2019

Komunikat dotyczący zasad rozliczenia kwot zobowiązań
związanych ze świadczeniami opieki zdrowotnej
udzielanymi przez pielęgniarki i położne

 

 

Świętokrzyski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia w poniżej zamieszczonym komunikacie przedstawia zasady dotyczące rozliczania zobowiązań związanych ze świadczeniami opieki zdrowotnej udzielanymi przez pielęgniarki i położne.

ZASADY ROZLICZENIA KWOT ZOBOWIĄZAŃ ZWIĄZANYCH ZE ŚWIADCZENIAMI OPIEKI ZDROWOTNEJ UDZIELANYMI PRZEZ PIELĘGNIARKI I POŁOŻNE

Świadczeniodawca dokonując wzrostu wynagrodzeń pielęgniarek i położnych na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z dnia 14 października 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1628), z późniejszymi zmianami:

  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z dnia 29 sierpnia 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1681)
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z dnia 27 sierpnia 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1628)

przeznacza środki otrzymane na ten cel z Narodowego Funduszu Zdrowia na:

  1. PODWYŻKĘ WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH – § 4a rozporządzenia

o kwotą co najmniej 1 200,00 zł miesięcznie (od dnia 1 lipca 2019r.).

  1. PODWYŻKĘ DODATKU ZA WYSŁUGĘ LAT/STAŻOWEGO

do którego pracodawca jest obowiązany, do wysokości określonej w przepisach ustawowych. Jeżeli w danym podmiocie (publicznym lub niepublicznym), który ma zawartą umowę z NFZ istnieje ustawowy obowiązek wypłaty dodatku za wysługę lat, wynikającego wprost z przepisów ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2018r. poz. 2190 z późn. zm.), a także z regulaminu wynagradzania obowiązującego u danego świadczeniodawcy, wówczas taki dodatek może zostać sfinansowany z wykorzystaniem środków otrzymanych na podstawie rozporządzeń dotyczących OWU, ale tylko do wysokości określonej w ustawie tj. nie przekraczającej 20% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego danego pracownika.

  1. POCHODNE

wymienione expressis verbis – § 2 ust. 2 rozporządzenia: dodatek za pracę w porze nocnej, dodatek za pracę w niedzielę i święta niebędące dla pracownika dniami pracy wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy.

Rozporządzenie z dnia 14 października 2015r. i rozporządzenie z dnia 29 sierpnia 2018r. nie regulują kwestii dotyczącej, które ze składników wynagrodzenia powinny być sfinansowane ze środków na wzrost wynagrodzeń pielęgniarek i położnych, a które ze środków na pokrycie pochodnych od wzrostu tych wynagrodzeń. Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia wydał Zarządzenie nr 99/2018/DSOZ z dnia 25 września 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych warunków wypłaty należności i rozliczania kwoty zobowiązania wynikających z realizacji postanowień rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów oraz Zarządzenie Nr 122/2019/DSOZ z dnia 18 września 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych warunków wypłaty należności i rozliczania kwoty zobowiązania wynikających z realizacji postanowień rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów dotyczące kwestii finansowania pochodnych od wzrostu wynagrodzenia zasadniczego pielęgniarek i położnych. W zarządzeniu tym przyjęto za podstawę kalkulacji koszty wzrostu wszystkich ww. wartości pochodnych wynikających z ustawy , które wzrosły z powodu zwiększenia wynagrodzenia zasadniczego o kwotę 1 200,00 zł brutto miesięcznie.

Ta część pochodnych od wynagrodzeń (w ramach umów o pracę), która nie zostanie objęta mechanizmem przekazywania środków finansowych na wzrost wynagrodzeń dla pielęgniarek i położnych, która przekroczy kwotę 1 600,00 zł jest uwzględniona w kosztach świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych przez NFZ. Skutki finansowe wynikające z podwyższenia wynagrodzenia zasadniczego oraz pozostałych składników wynagrodzenia i pochodnych od tych składników leżących po stronie pracodawcy są ponoszone przez tych pracodawców w ramach środków uzyskiwanych z realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawartych z NFZ.

 

Dodatkowe środki na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki i położne na podstawie zapisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

(Dz. U. z 2015 r. poz. 1628 z późn. zm.)

TAK

NIE

• wynagrodzenie (umowy o pracę, umowy cywilno-prawne, umowy kontraktowe)

• dodatek za pracę w porze nocnej i dodatek za pracę w niedzielę i święta niebędące dla pracownika dniami pracy

• dodatki stażowe nieprzekraczajace 20% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego danego pracownika

• składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy (również na Fundusz Emerytur Pomostowych)

• dodatki stażowe przekraczające 20% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego danego pracownika

• wynagrodzenie za pracę w ramach dyżurów medycznych pielęgniarek i położnych

• dodatki funkcyjne

• premie i nagrody

• nadgodziny

• ekwiwalent za urlopy

• odprawy emerytalne i rentowe

• nagrody jubileuszowe

• odprawy z przyczyn ekonomicznych

• inne

Kary umowne

Zgodnie z przepisami rozporządzenia z dnia 29 sierpnia 2018 r. oraz rozporządzenia z dnia 27 sierpnia 2019 r. w umowach o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawarto postanowienie o `zwrocie dodatkowych środków na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki i położne, w przypadku ich nieprzeznaczenia w sposób, o którym mowa w § 3 rozporządzenia z dnia 14 października 2015r., i karze umownej w wysokości do 5% tych środków.

Kontrola

Narodowy Fundusz Zdrowia uprawniony jest na podstawie art. 61a ust. 1 pkt 6 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1373 ze zm.) do prowadzenia kontroli w zakresie prawidłowości wydatkowanych środków przeznaczonych na wzrost wynagrodzeń pielęgniarek i położnych.

Źródło: Dział Obsługi Umów