Aktualności

Aktualności

Informacja o możliwości składania wniosku o zawarcie umowy o potwierdzanie w imieniu Narodowego Funduszu Zdrowia profilu zaufane

07.02.2020

Informacja o możliwości składania wniosku o zawarcie

umowy o potwierdzanie w imieniu Narodowego Funduszu Zdrowia

profilu zaufanego

Mając na uwadze wejście w życie zarządzenia Nr 5/2020/DOP Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 15 stycznia 2020 roku w sprawie warunków zawierania i realizacji umów o potwierdzanie w imieniu Narodowego Funduszu Zdrowia profilu zaufanego,

link: https://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzenia-prezesa-nfz/zarzadzenie-nr-52020dop,7113.html

Świętokrzyski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje o możliwości składania wniosku o zawarcie umowy o potwierdzanie w imieniu Narodowego Funduszu Zdrowia profilu zaufanego.

Świadczeniodawca udzielający świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej zainteresowany zawarciem umowy składa w oddziale Funduszu wniosek o zawarcie umowy wraz z wnioskami w sprawie uprawnień do potwierdzania profilu zaufanego w imieniu Narodowego Funduszu Zdrowia, zgodnie ze wzorami określonymi w załącznikach do ww. zarządzenia Nr 5/2020/DOP Prezesa NFZ z dnia 15 stycznia 2020 r. Wniosek o uprawnienia należy złożyć w dwóch egzemplarzach, z uwagi na fakt, iż po podpisaniu umowy, wnioski o uprawnienia stają się załącznikami do umowy. Warunki zawierania (w tym wzory wniosków) i realizacji umów o potwierdzanie w imieniu Narodowego Funduszu Zdrowia profilu zaufanego przez świadczeniodawcę określone są w przedmiotowym zarządzeniu.

 

Kompletne wnioski należy składać w siedzibie Świętokrzyskiego OW NFZ, ul. Jana Pawła II 9, 25-025 Kielce. Ze względu na ochronę danych osobowych zawartych w treści ,,Wniosku w sprawie uprawnień do potwierdzania profilu zaufanego w imieniu Narodowego Fundusz Zdrowia” dokumenty prosimy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Wniosek o zawarcie umowy na potwierdzanie Profilu Zaufanego”Źródło: Dział Obsługi Umów