Aktualności

Aktualności

Komunikat dla świadczeniodawców

02.04.2020

Komunikat dotyczący przekazania informacji
o liczbie pielęgniarek i położnych

 

Świętokrzyski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia Kielcach uprzejmie informuje wszystkich świadczeniodawców posiadających umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (z wyłączeniem świadczeniodawców posiadających umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna) o konieczności przekazania w terminie do dnia 14 kwietnia 2020 r. zgodnie z § 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 marca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów  o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 28 marca 2020 r. poz. 574) informacji o liczbie pielęgniarek i położnych wykonujących u tego świadczeniodawcy zawód w rozumieniu w rozumieniu art. 19 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz.U. z 2019 r. poz. 576, 577, 1490 i 1590) oraz w formie indywidualnej praktyki pielęgniarki lub położnej wyłącznie w zakładzie leczniczym podmiotu leczniczego albo indywidualnej specjalistycznej praktyki pielęgniarki lub położnej wyłącznie w zakładzie leczniczym podmiotu leczniczego i realizujących świadczenia opieki zdrowotnej, w przeliczeniu na liczbę etatów albo równoważników etatów, realizujących te świadczenia oraz w podziale na formę wykonywania zawodu, o której mowa w art. 19 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej.

Powyższe informacje należy sporządzić według stanu na dzień 1 kwietnia 2020 r. i przekazać do Świętokrzyskiego OW NFZ za pośrednictwem serwisu internetowego – SZOI.

PRZYPOMINAMY!

Ostateczny, nieprzekraczalny termin przekazania przedmiotowej informacji upływa z dniem 14 kwietnia 2020 r. Na jej podstawie przygotowany zostanie aneks. Zatwierdzenie aneksu będzie możliwe po przesłaniu podpisanego dokumentu wraz z opinią lub zawartym porozumieniem lub oświadczeniem świadczeniodawcy dot. sposobu podziału środków na podwyżki dla pielęgniarek i położnych.

Nadmieniamy, iż złożenie informacji (wniosków) w latach poprzednich, nie zwalnia z obowiązku ponownego jej przekazania.

Źródło: Dział Obsługi Umów