Aktualności

Aktualności

Komunikat dla świadczeniodawców – przekazywanie informacji o liczbie pielęgniarek i położnych.

07.01.2020

Komunikat w sprawie przekazywania przez Świadczeniodawców do Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Kielcach danych dotyczących liczby etatów pielęgniarek i położnych.

W nawiązaniu do komunikatu z dnia 30 sierpnia 2019 r., opublikowanego na stronie internetowej Świętokrzyskiego OW NFZ w związku z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 sierpnia 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1628), Świętokrzyski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Kielcach przypomina o obowiązku przekazania do dyrektora oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, za pośrednictwem serwisów internetowych, o których mowa w § 10 załącznika do rozporządzenia zmienianego w § 1, przez świadczeniodawców posiadających umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej informacji o liczbie pielęgniarek i położnych, wykonujących u tego świadczeniodawcy zawód w rozumieniu art. 19 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz.U. z 2019 r. poz. 576, 577, 1490 i 1590) oraz w formie indywidualnej praktyki pielęgniarki lub położnej wyłącznie w zakładzie leczniczym podmiotu leczniczego albo indywidualnej specjalistycznej praktyki pielęgniarki lub położnej wyłącznie w zakładzie leczniczym podmiotu leczniczego i realizujących świadczenia opieki zdrowotnej, w przeliczeniu na liczbę etatów albo równoważników etatów, realizujących te świadczenia oraz w podziale na formę wykonywania zawodu, o której mowa w art. 19 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej.

Powyższe informacje dotyczące liczby etatów pielęgniarek i położnych Świadczeniodawca sporządza według stanu na dzień 01 stycznia 2020 r. i przekazuje do dnia 14 stycznia 2020 r.

Kontakt:

Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej (41) 36-46-245, 246

Dział Obsługi Umów:

AOS – (41) 36-46-114

REH – (41) 36-46-139

SOK, SPO, PSY, OPH – (41) 36-46-134

STM, PRO – (41) 36-46-110,

SZP – (41) 36-46-131

POZ-(41)36-46-109

ZSP – (41) 36-46-115

Źródło: Dział Obsługi Umów