Aktualności

Aktualności

Komunikat dla Świadczeniodawców realizujących umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

28.01.2020

Świętokrzyski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Kielcach uprzejmie informuje, iż począwszy od dnia 28 stycznia 2020 roku (wtorek) od godz. 10.00 Świadczeniodawcy realizujący umowy w rodzajach świadczeń:

  • leczenie szpitalne (SZP)
  • leczenie stomatologiczne (STM)
  • ambulatoryjna opieka specjalistyczna (AOS)
  • rehabilitacja lecznicza (REH)
  • profilaktyczne programy zdrowotne (PRO)
  • opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień (PSY)
  • podstawowa opieka zdrowotna (POZ)
  • opieka paliatywna i hospicyjna (OPH)
  • świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej (SPO)
  • świadczenia zdrowotne odrębnie kontraktowane (SOK)

będą mogli podpisywać i odbierać pisemne wersje aneksów do umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej wprowadzające nowe brzmienie umów na okres rozliczeniowy od dnia 1 stycznia 2020 r.

do dnia 30 czerwca 2020 r. lub od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia  31 grudnia 2020 r. w godz. 8.00 – 16.00 w pokoju nr 120.

Dla zapewnienia szybkiego i sprawnego procesu podpisywania dokumentów prosimy, aby każdy Świadczeniodawca pamiętał swój kod w systemie KS-SIKCH (5-cyfrowa liczba składająca się

na numerze umowy przykład numeru umowy: 13-SOK11-1101931-003 numer wskazany na czerwono to numer Świadczeniodawcy).

Prosimy o osobisty odbiór dokumentów. W przypadku, gdy Świadczeniodawca będzie reprezentowany przez pełnomocnika, prosimy o dostarczenie pełnomocnictwa do reprezentowania Świadczeniodawcy

w zakresie podpisywania i odbioru aneksów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Niniejsze pełnomocnictwo musi być udzielone przez osobę lub osoby, których prawo do reprezentowania Świadczeniodawcy wynika z ważnego wpisu we właściwym rejestrze.

Jednocześnie informujemy, że osoba reprezentująca Świadczeniodawcę powinna posiadać pieczęć, zawierającą nazwę, adres, NIP i REGON Świadczeniodawcy.

Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ jednocześnie przypomina, iż brak podpisania aneksów uniemożliwi po stronie Świadczeniodawcy rozliczenie świadczeń za miesiąc styczeń 2020 r.

 

Źródło: Dział Obsługi Umów

Źródło: Dział Obsługi Umów