Aktualności

Aktualności

Komunikat dla świadczeniodawców – umowy POZ

31.12.2019

Komunikat dotyczący umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

w rodzaju POZ na 2020 rok

 

 

Świętokrzyski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia Kielcach przypomina, iż w dniu dzisiejszym upływa termin co do zawarcia aneksów w przedmiocie przedłużenia okresu obowiązywania umowy do dnia 31 grudnia 2020r. oraz ustalenia warunków finansowania świadczeń na okres od dnia 01-01-2020 r. do dnia 31-12-2020 r. w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna.

 

W portalu SZOI świadczeniodawcy otrzymali stosowną instrukcję co do sposobu zawarcia przedmiotowych aneksów.

 

Z uwagi na krótkie terminy, co do ustaleń objętych treścią aneksów, Oddział Funduszu, realizując dyspozycje opublikowanego zarządzenia Nr 177/2019/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotne, prosi o wydrukowanie, podpisanie i dostarczenie dwóch egzemplarzy przedmiotowych dokumentów w dniu 31 grudnia 2019r. (data zawarcia przedmiotowego aneksu to dzień 31 grudnia 2019r.).

 

Zachowanie tego terminu – 31 grudnia 2019 r. umożliwi kontynuowanie realizacji umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju POZ w całym roku 2020.

 

Dwa egzemplarze aneksu wraz z załącznikiem należy wydrukować i po podpisaniu dostarczyć w nieprzekraczającym terminie do dnia 31 grudnia 2019r. do godziny 12:00 W przypadku, gdy ww. dokumenty zostaną podpisane z upoważnienia Świadczeniodawcy, prosimy o dołączenie pełnomocnictwa do reprezentowania Świadczeniodawcy w zakresie podpisania ww. dokumentów. Niniejsze pełnomocnictwo musi być udzielone przez osobę lub osoby, których prawo do reprezentowania Świadczeniodawcy wynika z ważnego wpisu we właściwym rejestrze.

Źródło: Dział Obsługi Umów