Aktualności

Aktualności

Komunikat dotyczący wszystkich świadczeniodawców

08.01.2021

Komunikat dotyczący wszystkich świadczeniodawców

– informacja o przekazywaniu danych o liczbie etatów pielęgniarek i położnych (wszyscy świadczeniodawcy)

 

Świętokrzyski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia Kielcach uprzejmie przypomina wszystkim świadczeniodawcom posiadających umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (dotyczy również świadczeniodawców posiadających umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna) o konieczności przekazania w terminie do dnia 14 stycznia 2021 r. zgodnie z § 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 2305) informacji o liczbie pielęgniarek i położnych wykonujących u tego świadczeniodawcy zawód w rozumieniu art. 19 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 562, 567, 945 i 1493) oraz w formie indywidualnej praktyki pielęgniarki lub położnej wyłącznie w zakładzie leczniczym podmiotu leczniczego albo indywidualnej specjalistycznej praktyki pielęgniarki lub położnej wyłącznie w zakładzie leczniczym podmiotu leczniczego i realizujących świadczenia opieki zdrowotnej, w przeliczeniu na liczbę etatów albo równoważników etatów, realizujących te świadczenia oraz w podziale na formę wykonywania zawodu, o której mowa w art. 19 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej.

Powyższe informacje należy sporządzić według stanu na dzień 1 stycznia 2021 r. i przekazać do Świętokrzyskiego OW NFZ za pośrednictwem serwisu internetowego – SZOI.

Obowiązek przekazania powyższych informacji dotyczy również świadczeniodawców realizujących umowy w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie świadczeń, dla których jednostką rozliczeniową jest kapitacyjna stawka roczna.

Powyższe informacje świadczeniodawca, z wyłączeniem świadczeniodawcy posiadającego umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna, w zakresie świadczeń, dla których jednostką rozliczeniową jest kapitacyjna stawka roczna, sporządza także według stanu na dzień 1 kwietnia 2021 r. i przekazuje do dnia 14 kwietnia 2021 r.

 

PRZYPOMINAMY!

Ostateczny, nieprzekraczalny termin przekazania przedmiotowej informacji upływa z dniem 14 stycznia 2021 r. Na jej podstawie przygotowany zostanie aneks. Zatwierdzenie aneksu będzie możliwe po przesłaniu podpisanego dokumentu wraz z opinią lub zawartym porozumieniem lub oświadczeniem świadczeniodawcy dot. sposobu podziału środków na podwyżki dla pielęgniarek i położnych.

Nadmieniamy, iż złożenie informacji (wniosków) w latach poprzednich, nie zwalnia z obowiązku ponownego jej przesłania.

 

 Dział Obsługi Umów

Źródło: Dział Obsługi Umów