Aktualności

Aktualności

Ogłoszenie postępowań w rodzaju leczenie szpitalne – programy lekowe

03.08.2021

Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że 2 sierpnia 2021 roku zostało ogłoszone postępowanie w trybie konkursu ofert w rodzaju leczenie szpitalne – programy lekowe.

Termin obowiązywania umów: od 1 września 2021 roku do 31grudnia 2021 roku.

  • B.118 – leczenie choroby Cushinga (ICD-10 E24.0), w tym leki w programie lekowym: leczenie choroby Cushinga (ICD-10 E24.0),
  • B.119 – leczenie pacjentów z postępującym, miejscowo zaawansowanym lub z przerzutami, zróżnicowanym (brodawkowatym/pęcherzykowym/oksyfilnym – z komórek Hürthle’a) rakiem tarczycy, opornym na leczenie jodem radioaktywnym (ICD-10 C73), w tym leki w programie lekowym Leczenie pacjentów z postępującym, miejscowo zaawansowanym lub z przerzutami, zróżnicowanym (brodawkowatym/pęcherzykowym/oksyfilnym – z komórek Hürthle’a) rakiem tarczycy, opornym na leczenie jodem radioaktywnym (ICD-10 C73)

na obszar województwa świętokrzyskiego.

Ceny oczekiwane za punkt wynoszą:

  • 1,00 zł – program lekowy
  • 1,00 zł – leki w programie lekowym

Ogłoszone postępowania dostępne są w Publikatorze informacji o postępowaniach.

 

Ważne! Dodatkowe informacje:

  1. Zobowiązuje się wszystkich oferentów do zapoznania się z załączoną klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych i dołączenia do oferty podpisanego przez osoby reprezentujące oferenta oświadczenia

Klauzula dla oferentów

  1. W ofertach powinien być wykazany jedynie personel, który posiada kwalifikacje umożliwiające realizowanie świadczeń w ramach programu lekowego, zgodnie z treścią zarządzenia Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe, określonego w ogłoszeniu o postępowaniu.
  2. Zgodnie z ww. zarządzeniem Prezesa NFZ w przypadku złożenia oferty na więcej niż jedno miejsce np. oddział z poradnią – „ocena oferty odbywa się łącznie dla wskazanych miejsc udzielania świadczeń”. Prezentacja umożliwiająca zapoznanie się ze sposobem przygotowywania oferty na grupę miejsc została udostępniona przez Oddział komunikatem z 21 lutego 2019 roku. Prosimy o dokładne zapoznanie się z jej treścią. Jednocześnie zwracamy uwagę na fakt, iż łączenie miejsc w grupy może mieć zastosowanie tylko i wyłącznie, gdy ich połączenie w ramach programu dopuszczają wymagania określone w załączniku nr 3 do zarządzenia. http://www.nfz-kielce.pl/dla-swiadczeniodawcy/3031-274/

Przy przygotowywaniu ofert należy korzystać z najbardziej aktualnej wersji Aplikacji Ofertowej NFZ-KO, obowiązującej w momencie ogłoszenia postępowania.

Źródło: Dział Lecznictwa Zamkniętego