Aktualności

Aktualności

Postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w trybie konkursu ofert

16.07.2021

Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że 15.07.2021r. zostało ogłoszone postępowanie o zawarcie umowy w trybie konkursu ofert w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna, dla poniższych zakresów i obszarów:

Nazwa zakresu

Obszar kontraktowania

 Cena oczekiwana jednostki rozliczeniowej

 Maksymalna liczba umów

ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE DIABETOLOGII OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI 2607011

1,00 zł

2

ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE CHIRURGII OGÓLNEJ OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI 2607011

1,00 zł

3

ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ORTOPEDII
I TRAUMATOLOGII NARZĄDU RUCHU
OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI 2607011

1,00 zł

2

ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE UROLOGII OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI 2607011

1,00 zł

3

ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE POŁOŻNICTWA
I GINEKOLOGII
OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI 2607011

1,00 zł

1

ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE PROKTOLOGII OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI 2607011

1,00 zł

2

ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE CHORÓB ZAKAŹNYCH KAZIMIERZA WIELKA 2603033

1,00 zł

1

ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ORTOPEDII
I TRAUMATOLOGII NARZĄDU RUCHU
KIELCE 2661

1,00 zł

2

ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE OKULISTYKI KIELCE 2661

1,00 zł

2

ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE REZONANSU MAGNETYCZNEGO KIELCE 2661

1,00 zł

1

ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE POŁOŻNICTWA
I GINEKOLOGII
GMINA GÓRNO 2604062

1,00 zł

1

ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE GASTROENTEROLOGII OPATÓW 2606043

1,00 zł

1

ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE GASTROENTEROLOGII SANDOMIERZ  2609011

1,00 zł

1

Oddział założył dostępność poradni/pracowni na poziomie nie niższym niż 12 godz/tyg

Harmonogram postępowań konkursowych:

  • Ogłoszenie postępowań –15.07.2021 r.
  • Składanie ofert do – 29.07.2021 r.
  • Otwarcie ofert – 2.08.2021 r. godz. 10.00
  • Rozstrzygnięcie postępowań – 14.09.2021 r.

Ogłoszenie o postępowaniu dostępne jest w Publikatorze informacji o postępowaniach

Ważne! Dodatkowe informacje:

  1. Przy przygotowywaniu ofert należy korzystać z najbardziej aktualnej wersji Aplikacji Ofertowej NFZ-KO, obowiązującej w momencie ogłoszenia postępowania:

http://www.nfz-kielce.pl/dla-swiadczeniodawcy/kontraktowanie/kontraktowanie-2021/aplikacja-doprzygotowania-oferty/

  1. Zobowiązuje się wszystkich oferentów do zapoznania się z załączoną klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych i dołączenia do oferty podpisanego przez osoby reprezentujące oferenta oświadczenia

Klauzula informacyjna

oraz dołączenia do składanych ofert dodatkowych dokumentów, którymi są „oświadczenia personelu zadeklarowanego w ofercie”. Dokument ten winien być wypełniony dla każdej osoby zadeklarowanej w ofercie i podpisany jej własnoręcznym podpisem.

Oświadczenie personelu

  1. oraz wymagane dokumenty i oświadczenia zostały wskazane w zarządzeniu Nr 18/2017/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie warunków postępowania dotyczących zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (ze zm.)

Przypominamy o dokładnym zapoznaniu się z przedmiotowym zarządzeniem i prosimy o szczególne zwrócenie uwagi na najczęściej popełniane błędy przy składaniu ofert:

– wszystkie strony oferty powinny być parafowane przez osoby uprawnione i opatrzone numerem kolejnym;

– umowy zawarte z podwykonawcami powinny zawierać zastrzeżenie o prawie Funduszu do przeprowadzenia kontroli na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w zakresie wynikającym z umowy zawartej z dyrektorem oddziału Funduszu.

Podmioty wykonujące działalność leczniczą, które nie mają zawartej umowy ze Świętokrzyskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, winny rozpocząć przygotowanie do udziału w Konkursie Ofert od zawarcia umowy upoważniającej do korzystania z Portalu Narodowego Funduszu Zdrowia.

Dodatkowe informacje dostępne są pod numerami telefonów: 41 36 46 233, 41 36 46 116, 41 36 46 161

Źródło: Dział Lecznictwa Otwartego