Aktualności

Aktualności

Postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w trybie konkursu ofert

22.06.2021

Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że 22 czerwca 2021 r. zostały ogłoszone postępowania o zawarcie umów
w trybie konkursu ofert w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień, dla poniższych zakresów i obszarów:

Kod zakresu

Nazwa zakresu

Obszar kontraktowania-kod

Obszar kontraktowania-szczegółowo

 Cena oczekiwana jednostki rozliczeniowej

 Maksymalna liczba umów

04.1706.007.02 LECZENIE NERWIC 26 WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE 8,50 zł 2
04.1740.007.02 LECZENIE UZALEŻNIEŃ 2608 PIŃCZOWSKI 8,50 zł 2
04.2740.021.02 ŚWIADCZENIA DZIENNE LECZENIA UZALEZNIEŃ 2601, 2603, 2608, 2609, 2612 BUSKI, KAZIMIERSKI, PIŃCZOWSKI, SANDOMIERSKI, STASZOWSKI 9,00 zł 2
04.1700.001.02 ŚWIADCZENIA PSYCHIATRYCZNE AMBULATORYJNE DLA DOROSŁYCH 2608 PIŃCZOWSKI 8,50 zł 3
04.1701.001.02 ŚWIADCZENIA PSYCHIATRYCZNE AMBULATORYJNE DLA DZIECI I  MŁODZIEŻY 2601, 2602, 2603, 2608, 2612, 2613 BUSKI, JĘDRZEJOWSKI, KAZIMIERSKI, PIŃCZOWSKI, STASZOWSKI, WŁOSZCZOWSKI 8,80 zł 4
04.1746.007.02 ŚWIADCZENIA TERAPII UZALEŻNIENIA OD SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH INNYCH NIŻ ALKOHOL 2601, 2602, 2603, 2608, 2613 BUSKI, JĘDRZEJOWSKI, KAZIMIERSKI, PIŃCZOWSKI, WŁOSZCZOWSKI 8,50 zł 2
4.04.990140003 OŚRODEK ŚRODOWISKOWEJ OPIEKI PSYCHOLOGICZNEJ I PSYCHOTERAPEUTYCZNEJ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY – I POZIOM REFERENCYJNY 2601, 2603, 2608, 2612 BUSKI, KAZIMIERSKI, PIŃCZOWSKI, STASZOWSKI 10,35 zł 1

Harmonogram postępowań konkursowych:
• Ogłoszenie postępowania – 22.06.2021 r.
• Składanie ofert do – 06.07.2021 r.
• Otwarcie ofert – 08.07.2021 r.
• Rozstrzygnięcie postępowania – 06.08.2021 r.
Ogłoszenia o postępowaniach dostępne są w Publikatorze informacji o postępowaniach.
Ważne! Dodatkowe informacje:
1. Przy przygotowywaniu ofert należy korzystać z najbardziej aktualnej wersji Aplikacji Ofertowej NFZ-KO, obowiązującej w momencie ogłoszenia postępowania.

2. Zobowiązuje się wszystkich oferentów do zapoznania się z załączoną klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych i dołączenia do oferty podpisanego przez osoby reprezentujące oferenta oświadczenia
Klauzula informacyjna dla oferentów i kontrahentów
oraz dołączenia do składanych ofert dodatkowych dokumentów, którymi są „oświadczenia personelu zadeklarowanego w ofercie”. Dokument ten winien być wypełniony dla każdej osoby zadeklarowanej w ofercie i podpisany jej własnoręcznym podpisem.
Oświadczenie personelu

3. Sposób przygotowania oferty oraz wymagane dokumenty i oświadczenia zostały wskazane w zarządzeniu
Nr 18/2017/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie warunków postępowania dotyczących zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zmienione (ze zm.)
Przypominamy o dokładnym zapoznaniu się z przedmiotowym zarządzeniem i prosimy o szczególne zwrócenie uwagi na najczęściej popełniane błędy przy składaniu ofert:
– wszystkie strony oferty powinny być parafowane przez osoby uprawnione i opatrzone numerem kolejnym;
– umowy zawarte z podwykonawcami powinny zawierać zastrzeżenie o prawie Funduszu do przeprowadzenia kontroli na zasadach określonych w ustawie z dnia 14 marca 2017 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w zakresie wynikającym z umowy zawartej z dyrektorem oddziału Funduszu.

Podmioty wykonujące działalność leczniczą, które nie mają zawartej umowy ze Świętokrzyskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, winny rozpocząć przygotowanie do udziału w Konkursie Ofert od zawarcia umowy upoważniającej do korzystania z Portalu Narodowego Funduszu Zdrowia

Dodatkowe informacje dostępne są pod numerami telefonów: 41 36 46 240 / 247

Źródło: Dział Lecznictwa Zamkniętego