Aktualności

Aktualności

Zaproszenie do składania wniosków o zawarcie umów w rodzaju Podstawowa Opieka Zdrowotna

14.11.2019

Świętokrzyski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Kielcach informuje, że zostało ogłoszone postępowanie w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna w zakresach:

–         świadczenia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,

–        w tym świadczenia lekarza poz – porady związane z wydaniem karty diagnostyki i leczenia onkologicznego

–         świadczenia pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej,

–         świadczenia położnej podstawowej opieki zdrowotnej:

–         w tym świadczenia położnej POZ w opiece nad kobietą w przypadku prowadzenia ciąży fizjologicznej,

–         w tym świadczenia położnej POZ w programie profilaktyki raka szyjki macicy,

–         świadczenia pielęgniarki szkolnej,

–         transport sanitarny w poz,

na obszarze województwa świętokrzyskiego na okres od 1 stycznia 2020 r. na czas nieoznaczony.

W związku z powyższym, Dyrektor Św OW NFZ zaprasza Państwa do składania wniosków o zawarcie umów w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna w terminie do 10 grudnia 2019 r. (w przypadku wniosków o zawarcie umów od dnia 01.01.2020r.).

Wnioski złożone do 10 dnia każdego miesiąca, będą rozpatrzone w czasie umożliwiającym zawarcie umowy od pierwszego dnia kolejnego okresu sprawozdawczego (miesiąca kalendarzowego).

Na stronie http://www.nfz-kielce.pl/ w Publikatorze informacji o postępowaniach dostępna jest następująca definicja postępowania (13-20-000001/POZ/0113/06) niezbędna do sporządzenia wniosku o zawarcie mowy.

Informujemy, że obowiązujące stawki kapitacyjne i ryczałtowe określa Zarządzenie nr 120/2018/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej (ze zm.).

Pliki do pobrania
Źródło: Dział Lecznictwa Otwartego