Komunikat dla świadczeniodawców dodano: 2009-10-09

Komunikat dla świadczeniodawców realizujących umowy
w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna


Świętokrzyski OW NFZ informuje, że  do chwili obecnej wielu świadczeniodawców nie dokonało korekt lub nie uzupełniło braków dotyczących:
 • kwalifikacji personelu
 • wyposażenia miejsc udzielania świadczeń
 • dostępności do świadczeń
występujących w umowach  w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna, które sygnalizowane były  m.in. poprzez uwagi nanoszone w załącznikach do umów oraz negatywną ocenę sesji weryfikacji potencjału.
W związku z powyższym Świętokrzyski OW NFZ zobowiązuje WSZYSTKICH świadczeniodawców do:
 1. Zweryfikowania wszystkich zawartych ze Świętokrzyskim OW NFZ umów  w rodzaju POZ, pod   względem spełniania wymogów zawartych w zarządzeniu nr 105/2008/DSOZ Prezesa  NFZ z  dnia 5 listopada 2008r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna (z późn. zm), oraz:
 2. Uzupełnienia  kwalifikacji personelu wykazanego do realizacji poszczególnych zakresów świadczeń,
 3. Dostosowania harmonogramów dostępności miejsc udzielania świadczeń i harmonogramów pracy personelu w poszczególnych zakresach,
 4. Uzupełnienia brakującego sprzętu
  W związku z brakiem możliwości wybrania ze słownika wszystkich pozycji sprzętu, należy wykazać niżej podane  pozycje stosownie do zakresu realizowanych świadczeń:
  • wyposażenie gabinetu lekarza POZ  i wyposażenie niezbędne do udzielania świadczeń dla lekarza w POZ, spirometr lub przystawka spirometryczna w przypadku realizacji świadczeń profilaktyki chorób odtytoniowych (w tym POCHP)
  • wyposażenie gabinetu pielęgniarki POZ oraz neseser pielęgniarski z wyposażeniem
  • wyposażenie gabinetu położnej POZ oraz neseser położnej z wyposażeniem
  • wyposażenie gabinetu pielęgniarki  szkolnej
  W przypadku świadczeń nocnej i świątecznej opieki oraz transportu sanitarnego w POZ  pozycje sprzętu zgodnie z wymogami w/w zarządzenia dla odpowiednich zakresów.  
Uzupełnienie braków należy zgłosić poprzez wygenerowanie elektronicznego wniosku – zgłoszenie zmiany do umowy - w portalu świadczeniodawcy (SZOI) i przesłanie  go do ŚwOW NFZ.

Ostateczny termin przesłania wniosków elektronicznych  - do dnia 18.10.2009.

Jako prawidłowe traktowane będą tylko takie zakresy świadczeń, które spełniały będą warunki zawarte w zarządzeniu nr 105/2008/DSOZ Prezesa  NFZ z  dnia 5 listopada 2008r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna (z późn. zm),

W przypadku istnienia po w/w terminie niezgodności pomiędzy warunkami określonymi w w/w zarządzeniu Prezesa NFZ a danymi przekazanymi przez świadczeniodawcę, Fundusz zobowiązany będzie  do rozwiązania umowy o udzielanie świadczeń w tym zakresie.

Świętokrzyski OW NFZ informuje również, że wdrożona została nowa funkcjonalność systemu informatycznego, która bada konflikty godzin pracy zatrudnionego personelu. Istniejące konflikty mogą spowodować negatywną ocenę sesji weryfikacji potencjału.

Świętokrzyski OW NFZ informuje ponadto, że na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia www.mz.gov.pl znajduje się Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej , natomiast na stronie internetowej NFZ www.nfz.gov.pl znajduje się projekt zarządzenia Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji świadczeń w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna. W związku z powyższym prosimy świadczeniodawców o przeanalizowanie swoich możliwości pod kątem spełnienia warunków zawartych w w/w dokumentach, by móc przygotować się do kontraktowania świadczeń w POZ na rok 2010.

Należy z całą mocą zaznaczyć, że niespełnienie warunków zawartych w w/w rozporządzeniu Ministra Zdrowia uniemożliwi zawarcie bądź kontynuację umowy w rodzaju POZ na rok 2010.

Ikona wydruku
  źródło - Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej  
  Dokument wyświetlono: 2046 razy