Recepty refundowane

Recepty refundowane

Zarządzenie Nr 38/2012/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia

30.06.2012
Zarządzenie Nr 38/2012/DGL
Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia

z dnia 30 czerwca 2012 r.

w sprawie wzoru umowy upoważniającej do wystawiania recept na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne refundowane ze środków publicznych, przysługujące świadczeniobiorcom


Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 25 ustawy dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.1) w związku z art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. Nr 122, poz. 696 z późn. zm.), zarządza się, co następuje:
 
§ 1.
 1. Wprowadza się, określony w załączniku nr 1 do zarządzenia, wzór umowy zawieranej pomiędzy dyrektorem oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia a lekarzem, lekarzem dentystą, felczerem lub starszym felczerem, niebędącymi lekarzem, lekarzem dentystą, felczerem lub starszym felczerem ubezpieczenia zdrowotnego, upoważniającej do wystawiania recept na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne refundowane ze środków publicznych, przysługujące świadczeniobiorcom.
   
 2. Wprowadza się, określony w załączniku nr 2 do zarządzenia, wzór wniosku o zawarcie umowy upoważniającej do wystawiania recept na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne refundowane ze środków publicznych, przysługujące świadczeniobiorcom.
   
 3. Wprowadza się, określony w załączniku nr 3 wzór aneksu do umowy upoważniającej do wystawiania recept na leki i wyroby medyczne refundowane ze środków publicznych, przysługujące świadczeniobiorcom, zawartej w oparciu o zarządzenie Nr 25/2012/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2012 roku w sprawie wzoru umowy na wystawianie recept na leki i wyroby medyczne objęte refundacją.
   
 4. Wprowadza się, określony w załączniku nr 4 wzór aneksu do umowy upoważniającej do wystawiania recept na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne refundowane ze środków publicznych, przysługujące świadczeniobiorcom.
 
§ 2.
 
 1. Umowy upoważniające do wystawiania recept na leki i wyroby medyczne refundowane ze środków publicznych, przysługujące świadczeniobiorcom, zawarte w oparciu o zarządzenie Nr 25/2012/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2012 roku w sprawie wzoru umowy na wystawianie recept na leki i wyroby medyczne objęte refundacją oraz w oparciu o zarządzenie Nr 43/2007/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 4 lipca 2007 roku w sprawie wzoru umowy na wystawianie recept na leki i wyroby medyczne objęte refundacją, do których zawarto aneks stanowiący załącznik nr 3 do zarządzenia Nr 25/2012/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2012 roku w sprawie wzoru umowy na wystawianie recept na leki i wyroby medyczne objęte refundacją, pozostają w mocy.
   
 2. Aneks, o którym mowa w § 1 ust. 3, wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązywania od dnia 1 lipca 2012 r., o ile zostanie podpisany i dostarczony do właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia do dnia 31 grudnia 2012 r.
   
 3. Do kontroli umów, zawartych na podstawie zarządzenia Nr 25/2012/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2012 roku w sprawie wzoru umowy na wystawianie recept na leki i wyroby medyczne objęte refundacją oraz w oparciu o zarządzenie Nr 43/2007/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 4 lipca 2007 roku w sprawie wzoru umowy na wystawianie recept na leki i wyroby medyczne objęte refundacją, do których zawarto aneks stanowiący załącznik nr 3 do zarządzenia Nr 25/2012/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2012 roku w sprawie wzoru umowy na wystawianie recept na leki i wyroby medyczne objęte refundacją, stosuje się przepisy dotyczące kontroli określone we wzorze umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1,
 
§ 3.
 
 1. Umowy upoważniające do wystawiania recept na na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne refundowane ze środków publicznych, przysługujące świadczeniobiorcom, zawarte w oparciu o niniejsze zarządzenie, według wzoru określonego w § 1 ust. 1, wchodzą w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2012 r., o ile zostaną podpisane i dostarczone do właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia do dnia 6 lipca 2012 r.
   
 2. W przypadku niedostarczenia umów, o których mowa w ust. 1, w terminie w nim określonym, umowy wchodzą w życie z dniem dostarczenia do właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.

§ 4.

Traci moc zarządzenie Nr 25/2012/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2012 roku w sprawie wzoru umowy na wystawianie recept na leki i wyroby medyczne objęte refundacją.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2012 r.

Prezes
Narodowego Funduszu Zdrowia

Agnieszka Pachciarz


Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 216, poz. 1367, Nr 225, poz. 1486, Nr 227, poz. 1505, Nr 234, poz. 1570 i Nr 237, poz. 1654, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 22, poz. 120, Nr 26, poz. 157, Nr 38, poz. 299, Nr 92, poz. 753, Nr 97, poz. 800, Nr 98, poz. 817, Nr 111, poz. 918, Nr 118, poz. 989, Nr 157, poz. 1241, Nr 161, poz. 1278 i Nr 178, poz. 1374, z 2010 r. Nr 50, poz. 301, Nr 107, poz. 679, Nr 125, poz. 842, Nr 127, poz. 857, Nr 165, poz. 1116, Nr 182, poz. 1228, Nr 205, poz. 1363, Nr 225, poz. 1465, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1723 i 1725 oraz z 2011 r. Nr 45, poz. 235, Nr 73, poz. 390, Nr 81, poz. 440, Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 113, poz. 657, Nr 122, poz. 696, Nr 138, poz. 808, Nr 149, poz. 887, Nr 171, poz.1016, Nr 45, poz. 235, Nr 112, poz. 654, Nr 113, poz. 657, Nr 122, poz. 696, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1203, z 2012 r. Nr 123, Nr 205, poz. 1363.