Ważne informacje

Ważne informacje

Komunikat dla świadczeniodawców w sprawie słownika świadczeń, które podlegają sprawozdawczości z zakresu list oczekujących

27.01.2020

Od stycznia 2020 roku zmienia się słownik świadczeń, które podlegają sprawozdawczości komunikatem XML.

Na czym polegają zmiany

Od 1 stycznia 2020 roku:

1) zmieniono nazwy programów lekowych o kodach

·        90063 leczenie chorych na chłoniaki złośliwe,

·        90102 – leczenie chorych na opornego lub nawrotowego szpiczaka plazmocytowego;

2) skreślono programy lekowe o kodach

·        90091 leczenie wirusowego zapalenia wątroby typu B u świadczeniobiorców po przeszczepach lub u świadczeniobiorców z chłoniakami, leczonych rytuksymabem,

·        90147 leczenie rytuksymabem ciężkiej pęcherzycy opornej na immunosupresję,

·        90161 – przedoperacyjne leczenie raka piersi pertuzumabem i trastuzumabem;

3) dodano programy lekowe, którym przypisano kody

·        90162 – profilaktyka reaktywacji wirusowego zapalenia wątroby typu B u świadczeniobiorców po przeszczepach lub u świadczeniobiorców otrzymujących leczenie związane z ryzykiem reaktywacji HBV,

·        90163 – leczenie przewlekłej pokrzywki spontanicznej.

Udostępniamy zaktualizowany słownik w formie plików xlsx.

Pliki do pobrania

Słownik świadczeń, które podlegają sprawozdawczości komunikatem danych o harmonogramach przyjęć/listach oczekujących

 

Źródło: Dział Uprawnień, Ewidencji i Obsługi Świadczeniobiorców