Ważne informacje

Ważne informacje

Komunikat dotyczący ogłoszenia postępowań konkursowych w rodzaju leczenie stomatologiczne

10.01.2020

Świętokrzyski OW NFZ informuje, że w dniu 10.01.2020r. zostały ogłoszone postępowania konkursowe, z terminem składania ofert do dnia 24.01.2020r., w rodzaju leczenie stomatologiczne, w zakresach:

 

świadczenia stomatologicznej pomocy doraźnej obszar: grupa powiatów: Kielce, kielecki,

 cena oczekiwana wynosi 900 zł za ryczałt 12 – godziny,

 

– świadczenia ogólnostomatologiczne: gmina Secemin, gmina Radków,

 cena oczekiwana wynosi 1,02 zł,

 

skierowane do oferentów gotowych zawrzeć umowę z Oddziałem Funduszu na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej na okres od 01.03.2020r. do 30.06.2022r. (okres finansowania 01.03.2020r. – 31.12.2020r.)

Ogłoszenie jest dostępne w Publikatorze informacji o postępowaniach.

 

Ponadto, Świętokrzyski Oddział Wojewódzki przypomina, że sposób przygotowania i składania ofert został określony w Zarządzeniu nr 18/2017/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie warunków postępowania dotyczącego zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (z późn. zm.). Prosimy o przygotowanie kompletnych ofert, z zachowaniem należytej staranności, poprzez zastosowanie się do informacji zawartej w powołanym wyżej zarządzeniu;

 

Na stronie internetowej:

http://www.nfz-kielce.pl/dla-swiadczeniodawcy/kontraktowanie/kontraktowanie-2020/aplikacja-do-przygotowania-oferty/

publikowana jest aktualna wersja aplikacji do przygotowywania oferty; prosimy o przygotowywanie ofert w najnowszej wersji aplikacji.

Ważne:  

Dodatkowo, w celu sprawnego przeprowadzenia weryfikacji ofert w postępowaniu konkursowym, Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ prosi o dołączanie do składanych ofert dodatkowych dokumentów, którymi są „oświadczenia personelu zadeklarowanego w ofercie”, zgodnie z poniższym wzorem. Dokument ten winien być wypełniony dla każdej zadeklarowanej osoby w ofercie i podpisany jej własnoręcznym podpisem.

Zobowiązuje się wszystkich oferentów do zapoznania się z załączoną klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych i dołączenia do oferty podpisanego przez osoby reprezentujące oferenta oświadczenia (treść w załączniku z klauzulą).

 

Wszelkie informacje dostępne pod numerami telefonu: 41 36 46 234, -248

 

Źródło: Dział Lecznictwa Otwartego